En aquest elenc ens proposem recollir la major part de la bibliografia del P. Gabriel Beltran [1].
Tot i això, és probable que alguns escrits no hi figurin, entre d’altres motius perquè solia publicar notes molt breus, que no firmava sempre, en revistes i butlletins. Hem procurat citar exhaustivament tots els escrits d’interès per a la historiografia de l’orde, per més breus que siguin [2] , així com els més significatius de la seva activitat com a provincial, incloses algunes cartes, sempre que hagin aparegut després en una publicació periòdica [3] .

♠  ♠  ♠

[1] “El P. Juan de la Concepción (mallorquín) confesor y director espiritual de San José Oriol”, Claustro, 4 (març 1948), pp. 98-100. [PDF 1]
Segons l’article, el confessor de sant Josep Oriol al convent dels “Josepets” de Gràcia va ser Joan de la Concepció (Sineu, Mallorca, 1634 – Barcelona, 1711), i no, com s’havia dit durant molt de temps, Josep de la Concepció o Francesc de Sant Josep. Aquest breu escrit és incomplet, i, encara que s’assegura que continuarà, no consta als números posteriors de la revista. Claustro era una revista publicada pels estudiants carmelites descalços catalans des de 1947. En números posteriors duu el subtítol “Órgano de la actividad científica del colegio filosófico-teológico de los Padres Carmelitas Descalzos de Barcelona”.

[2] “Páginas inéditas”, Claustro, 5 (desembre 1948), pp. 33-44; 6 (abril 1949), pp. 67-90.
Transcripció d’alguns escrits del carmelita descalç català Antoni de Sant Maties, Carbó i Carbó (1595-1668), autor d’escrits espirituals, recollits en tres volums amb el títol genèric d’“Obres espirituals del Venerable P. F. Antoni de Sant Mathias, religiós carmelita descals del convent de Sant Josep de la ciutat de Barcelona”. L’article s’obre amb una breu presentació biogràfica del P. Antoni, i a continuació es transcriu la primera part del Tractat de la perpètua mortificació, interior i exterior, que és el primer dels nou tractats del primer volum.

[3] “Hechos milagrosos”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1950), p. 81. [PDF 3]
Reproducció de dos episodis del segle XVIII relacionats amb l’escapulari del Carme, extrets dels Anales de la Provincia de los Carmelitas Descalzos de Catalunya.

[4] “Los superiores provinciales de nuestra Provincia de S. José de Cataluña (1588-1950)”, Claustro, 8 (febrer 1950), pp. 1-17; 9 (juny 1950), pp. 12-25; 11 (març 1951), pp. 1-6.
Primera versió d’un article que poc després es publicarà a la revista Monte Carmelo (cf. núm. 18).

[5] “La devoción al Santo Escapulario en Cataluña”, Claustro, 10 (octubre 1950), pp. 15-26. [PDF 5]
Edició d’una conferència que l’autor va pronunciar el dia 2 de juliol de 1950, arran de la celebració del VII centenari del lliurament de l’escapulari. S’hi repassa la història del Carme a Catalunya, des de la fundació del primer convent (Peralada, segle XII) fins a l’actualitat, i s’hi analitza la importància de l’escapulari en diferents moments històrics.

[6] “El Carmen Descalzo en Cataluña”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1951), pp. 143-144.
Ressenya breu de la història dels carmelites descalços a Catalunya, des de la primera fundació (Barcelona, 1586) fins al present.

[7] “Nuestras misiones”, Flos Carmeli, 10 (setembre-desembre 1951), pp. 13-14. [PDF 7]
Nota històrica sobre les missions dels carmelites descalços de Catalunya a Arizona i Washington. La revista Flos Carmeli s’editava com a suplement de Lluvia de Rosas al Seminari Carmelità Teresià de Tarragona.

[8] “Ingresaron…”, Flos Carmeli, 10 (setembre-desembre 1951), pp. 16-17.
Presentació dels nous col·legials del Seminari Carmelità de Tarragona.

[9] “Escritores Carmelitas Descalzos de la provincia de San José de Cataluña”, Monte Carmelo, 60 (1952), pp. 69-86. [PDF 9]
L’autor presenta l’article com uns “apuntes de lo que un día espero podrá ser la bibliografía de mi provincia de Cataluña”. Publicació provisional, doncs, d’una investigació que tenia en curs per recollir “todos los libros escritos por religiosos de nuestra provincia catalana”. Introdueix una cinquantena de religiosos, amb notes biogràfiques breus i bibliografia sobre cadascun. Cf. núms. 25, 33 i 168.

[10] “Y después… misionero”, Flos Carmeli, 11 (gener-març 1952), pp. 6-7.
Exhortació als seminaristes carmelitans sobre l’esperit missioner.

[11] “Nuestro viaje al Japón”, Flos Carmeli, 13 (juliol-setembre 1952), p. 5; 14 (octubre-desembre 1952), p. 4; 15 (gener-març 1953), p. 7; 16 (abril-juny 1953), pp. 5-6; 17 (octubre-desembre 1953), p. 9; 18 (gener-març 1954), p. 8.
Presentació de les diverses etapes de la vida religiosa des d’una perspectiva missionera, escrita per als seminaristes carmelitans descalços.

[12] “Cronicón”, Flos Carmeli, 13 (juliol-setembre 1952), pp. 7-10.
Crònica de la vida i les activitats al Seminari Carmelità de Tarragona entre l’1 de juliol i el 22 de setembre de 1952. L’autor firma l’article amb el curiós pseudònim “El Dr. Fósforo y el Sr. Karpanta”.

[13] “Dato curioso: El General Prim, cofrade carmelita”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1953), p. 126. [PDF 13]
Anècdota sobre el general Prim, explicada pel seu condeixeble Pere del Sagrat Cor de Jesús, carmelita descalç català.

[14] “Ha muerto el P. José de San Juan de la Cruz”, Lluvia de Rosas, 149 (febrer 1953), pp. 36-37.  [PDF 14]
Notícia biogràfica del carmelita descalç català Josep de Sant Joan de la Creu (1877-1953). Cf. núm. 15.

[15] “¡El Padre José voló a la Patria!”, Flos Carmeli, 15 (gener-març 1953), p. 3.
Notícia biogràfica del P. Josep de Sant Joan de la Creu. Cf. núm. 14.

[16] “Cartas a mi hermanita”, Lluvia de Rosas, 156 (octubre 1953), p. 170; 157 (novembre 1953), p. 182; 158 (desembre 1953), p. 198; 159 (gener 1954), p. 6; 160 (febrer 1954), p. 23; 161 (març 1954), p. 38; 162 (abril 1954), p. 54; 163 (maig 1954), p. 70; 164 (juny 1954), p. 93; 165 (juliol 1954), p. 116; 166 (agost 1954), p. 138.
Reflexions espirituals basades en la doctrina de Teresa de Lisieux.

[17] “La Virgen Santísima en la vida espiritual de nuestros seminaristas”, Flos Carmeli, 20 (1954), p. 6.
Significat de la Mare de Déu per als futurs carmelites descalços.

[18] “Los superiores provinciales de nuestra Provincia de San José de Cataluña (1588-1951)”, Monte Carmelo, 63 (1955), pp. 54-75, 159-195. [PDF 18]
Cf. núms. 4, 20 i 29. “Este humilde trabajo no es más que un simple ensayo histórico […]. Nadie, hasta el presente, que sepamos, se ha ocupado en serio de nuestros superiores provinciales de Cataluña”. L’article comença amb un breu repàs històric de la legislació de l’orde sobre l’elecció dels superiors provincials, i conté les dades biogràfiques dels superiors provincials dels carmelites descalços de Catalunya, des del naixement de la província (1588) fins a la conclusió de l’estudi (1951). En destaquen especialment els primers provincials (Joan de Jesús Roca, Domingo de la Presentación, Alonso de los Ángeles, José de Jesús María…).

[19] “Conmemorando la restauración de la Provincia Catalana, 1906-1956”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1956), p. 81. [PDF 19]
Nota commemorativa de la restauració de la província dels carmelites descalços de Catalunya.

[20] “Catálogo de los Superiores Provinciales de la Provincia de N. P. San José de Cataluña (1588-1956)”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1956), pp. 111-113.
Llista cronològica dels superiors provincials, elaborada a partir de treballs anteriors (cf. núms. 4 i 18; cf. també núm. 28).

[21] “Las madres Carmelitas Descalzas en Gerona”, Rocío Carmelitano, 14 (1956), pp. 1005 i 1011. [PDF 21]
Ressenya breu de la nova fundació (27 maig 1956). Rocío Carmelitano era una revista publicada a Tarragona per les “Hermanas Carmelitas Descalzas Terciarias” (Carmelites Missioneres Teresianes).

[22] “Novi Monialium nostrarum Monasterii Gerundiae inauguratio”, Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, 1 (1956), p. 124.
Ressenya breu de la nova fundació de carmelites descalces a Girona (27 maig 1956).

[23] “Cincuentenario de la restauración de los Carmelitas Descalzos de Cataluña (1906-1956)”, Rocío Carmelitano, 14 (1956), p. 1055.
Resum històric de la província des de la seva restauració.

[24] “Los oficios litúrgicos del Patrocinio de San José para los Carmelitas Descalzos de España; origen, autor, texto”, Estudios Josefinos, 11 (1957), pp. 92-115. [PDF 24]
“El presente trabajo es un estudio sencillo […] de los orígenes inmediatos, autor y texto de los oficios litúrgicos de la fiesta del Patrocinio de San José según los objetivos de la Orden y las concesiones de la Sagrada Congregación de Ritos de 1680”. Segons les conclusions, el carmelita descalç català Joan de la Concepció (Alemany Descatllar, 1626-1700) fou el principal propulsor de la festa del Patrocini; els autors del text de l’ofici són el P. Joan de Sant Josep (Blanc i Mur, 1642-1718) i el cardenal Casanate.

[25] Bibliografía de los Carmelitas Descalzos de Cataluña (1588-1956), Roma, 1957.
Treball inèdit preparat per al curs de Biblioteconomia de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. Cataloga les obres dels religiosos de la província, així com les obres que tracten sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquesta. El volum, ordenat alfabèticament, només conté les lletres A-G.

[26] “Dos venerables Carmelitas Descalzos”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1958), pp. 95-96. [PDF 26]
Nota biogràfica sobre Francesc de Jesús Maria (1670-1750), carmelita descalç català, i la seva germana Maria Alberta de Sant Domènec (1657-1747), carmelita descalça a Vic, “dignos del honor de los altares”.

[27] “Nota de defunción de San Juan de la Cruz en un libro antiguo de Tortosa”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1958), p. 101. [PDF 27]
Transcripció de la nota biogràfica sobre fra Joan de la Creu que obre el llibre de difunts dels carmelites descalços de Tortosa, redactada el 1593 (cf. núms. 169 i 177).

[28] “Catálogo de los Superiores Provinciales de la Provincia de N. P. San José de Cataluña (1588-1958)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 2 (gener-març 1958), pp. 43-45.
Nova edició, posada al dia, del catàleg ja publicat (cf. núm. 20).

[29] “Tabla necrológica de la Provincia (1891-1957)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 2 (gener-març 1958), pp. 50-53.
Elenc de tots els religiosos de la província morts entre els anys indicats. Conté dades sobre 65 religiosos. Poc després publicarà una ressenya biogràfica sobre cadascun (núm. 30).

[30] “Memoria de los religiosos de la provincia fallecidos desde 1891”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 3 (gener-març 1958), pp. 73-75; 5 (gener-març 1959), pp. 225-232; 6 (abril-juny 1959), pp. 247-249; 8 (gener-març 1960), pp. 359-361; 11 (gener-juny 1961), pp. 453-454; 12 (juliol-desembre 1961), pp. 475-477.
“En estas páginas queremos recoger los datos más importantes de todos los religiosos hijos de esta provincia. De esta manera –a la par que ofreceremos un tributo de gratitud a nuestros hermanos de hábito– iremos redactando –aunque brevemente– el Liber Defunctorum, que la provincia todavía no posee”.

[31] “Ntro. P. Provincial en sus seis trienios (1930-1936; 1939-1945; 1948-1951 y 1957-)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 4 (juliol-desembre 1958), pp. 97-98.
Algunes dades sobre el P. Josep Salvador de Jesús Maria, provincial dels carmelites descalços de Catalunya. L’article forma part d’un número especial de la revista dedicat al P. Josep Salvador, arran del 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal.

[32] “Religiosos Carmelitas Descalzos de la Provincia de N. Padre San José de Cataluña (1586-1958)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 4 (juliol-desembre 1958), pp. 119-206.
Extens catàleg que pretén oferir informació sobre tots els religiosos de la província de Catalunya al llarg de la història. De cadascun, se’n dóna el nom religiós i el seglar, la data i el lloc de naixement, la data de professió, i el dia i lloc de defunció. Cf. també núm. 37.

[33] Los Carmelitas Descalzos en Cataluña (1586-1957), [1958]. Ms. mecanografiat, ACDCB, B-III-25.
Treball inèdit, presentat al certamen literari organitzat pels carmelites descalços de Badalona amb motiu dels cinquanta anys de la fundació del convent d’aquesta ciutat. Contingut: “Primera parte: Obras publicadas sobre la orden carmelitana descalza en Cataluña” (p. 10-79); “Segunda parte: Escritores Carmelitas Descalzos de Cataluña” (p. 80-129); “Índice de autores, títulos (de las obras anónimas) y materias…” (p. 131-142). Conté un total de 448 fitxes bibliogràfiques.

[34] “Los Capítulos Provinciales de los Carmelitas Descalzos de Cataluña (1590-1960)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 5 (gener-març 1959), pp. 219-224; 6 (abril-juny 1959), pp. 243-246; 8 (gener-març 1960), pp. 351-358; 9 (abril-juny 1960) 371-378; 11 (gener-juny 1961), pp. 447-452; 12 (juliol-desembre 1961), pp. 469-474. [PDF 34]
Presenta els participants i un extracte de les actes dels capítols provincials de Catalunya. De fet, arriba fins al capítol de 1699.

[35] “La devoción a San José en Cataluña”, a Crónica oficial de las asambleas provinciales de la V. O. T. del Carmen Descalzo de Castilla y Cataluña, Valladolid, 1959, pp. 165-172. [PDF 35]
Publicació d’una conferència en la qual exposa “cuanto hicieron los Carmelitas Descalzos de Catalunya en pro de S. José durante los 372 años que llevan de vida en el Principado”.

[36] “La Orden del Carmen al servicio de la cultura: una biblioteca pública”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1959), pp. 111-112. [PDF 36]
Dades històriques sobre la biblioteca del convent de Sant Josep dels carmelites descalços de Barcelona, que va arribar a ser una de les més importants de la ciutat i estigué oberta al públic des de mitjan segle XVII.

[37] “Las Religiosas Carmelitas Descalzas de la Provincia de San José de Cataluña (1588-1959)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 7 (juliol-desembre 1959), pp. 269-343.
“Nos parece muy lógico dedicar un número de este Boletín a nuestras Madres, de la misma manera que lo hemos hecho para los Religiosos, puesto que todos somos de la misma provincia”. Tal com havia fet amb els frares (cf. núm. 32), dóna la llista de les religioses de cada comunitat al llarg de la història.

[38] “El Patrocinio de nuestro Padre San José”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1960), p. 73. [PDF 38]
Nota breu sobre la festa del Patrocini de sant Josep i sobre el paper que els carmelites descalços catalans Joan de la Concepció (1626-1700) i Joan de Sant Josep (1642-1718) van jugar en el seu establiment. (Cf. núm. 24).

[39] “Las Carmelitas Descalzas en Reus (1660-1960)”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 10 (juliol-desembre 1960), pp. 401-432. [PDF 39]
Resum històric de la vida de la comunitat de carmelites descalces a la ciutat de Reus, arran del III centenari de la fundació del convent. També es va editar en forma de llibre (Tarragona, 1961).

[40] “Catálogo de la Biblioteca de los PP. Carmelitas Descalzos de San José”, Monte Carmelo, 69 (1961), pp. 301-332, 511-528; 70 (1962), pp. 99-107, 247-264.
L’article s’obre amb una breu ressenya històrica de la biblioteca de Sant Josep de Barcelona, des de la fundació del convent (25 gener 1586) fins a la seva desaparició el 1835. La llibreria, que en algunes èpoques va tenir una gran esplendor, fou pública durant un temps; quan tingué lloc l’exclaustració, comptava amb més de 10.000 volums i era especialment rica en manuscrits. A continuació es transcriu una part d’un dels catàlegs conservats, amb tota probabilitat obra de l’últim bibliotecari, el P. Josep dels Reis. Continuarà al núm. 49.

[41] “Futuro misionero [Teresa de Lisieux]”, Lluvia de Rosas, 239 (març 1961), p. 62; 240 (abril 1961), p. 87; 241 (maig 1961), p. 117; 242 (juny 1961), p. 147; 243-244 (juliol-agost 1961), p. 175; 245 (setembre 1961), p. 209; 246 (octubre 1961), p. 237; 247 (novembre 1961), p. 265; 248 (desembre 1961), p. 293.
Diverses qüestions relacionades amb santa Teresa de Lisieux i les missions. Cf. també núm. 45.

[42] “Carta autógrafa de la Santa que hasta 1936 se conservó en las Carmelitas Descalzas de Reus”, Boletín de información carmelitana de la Provincia de Nuestro Padre San José de Cataluña, 11 (gener-juny 1961), p. 480. [PDF 42]
Text de la carta escrita per Teresa de Jesús al P. Gracián el 13 de juny de 1577, i notícies sobre la presència del manuscrit al convent de carmelites descalços de Perpinyà i posteriorment a les carmelites descalces de Reus, fins que va desaparèixer el 1936.

[43] “Itinerario a Indias (1673-1679) del Padre Isidro de la Asunción”, Monte Carmelo, 70 (1962), pp. 257-264. [PDF 43]
Presentació del diari de viatge d’un carmelita descalç català del segle XVII, que va anar a Mèxic com a visitador general. Inclou un esquema de l’itinerari seguit. Més endavant va publicar la transcripció del text íntegre del manuscrit (cf. núms. 82 i 125).

[44] “Santa Teresa de Jesús en Cataluña”, Almanaque Carmelitano-Teresiano (1962), pp. 89-90. [PDF 44]
Nota breu sobre la influència de Teresa de Jesús a Catalunya, especialment a través del P. Joan de Jesús Roca, primer carmelita descalç català i col·laborador de la santa.

[45] “Futuro Misionero [Teresa de Jesús]”, Lluvia de Rosas, 249-250 (gener-febrer 1962), p. 12; 251 (març 1963), p. 44; 253 (maig 1962), p. 100.
Articles missionals, continuació dels que havia publicat un any abans (cf. núm. 41), ara dedicats a comentar actituds i textos de Teresa de Jesús relacionats amb les missions.

[46] “Santa Teresa de Jesús en Cataluña”, Boletín del IV Centenario de la Reforma Teresiana, 2 (octubre 1962), pp. 14-18. [PDF 46]
Presentació de la influència de Teresa de Jesús a Catalunya, amb atenció especial a l’obra de Joan de Jesús Roca i de Catalina de Cristo, fundadors, respectivament, del Carmel descalç masculí i femení a Catalunya.

[47] “Colegio de Carmelitas Descalzos de Lérida (1589-1835)”, Claustro, 13 (1963), pp. 1-45.
Número extraordinari de la revista dels estudiants de la província de Catalunya, que conté articles sobre la història antiga del col·legi de Lleida. Encara que no n’hi ha cap que estigui firmat pel P. Gabriel, sens dubte va ser el coordinador de la publicació i responsable de bona part del treball d’investigació. Els títols dels articles són els següents: “Fundación del convento” (Gabriel de la Immaculada), “Historia del colegio” (Josep de l’Assumpció), “Religiosos ilustres” (Andreu Maria de Sant Josep), “Rectores” (Antoni Maria de Sant Josep), “Colegiales ordenados en Lérida” (Enric-Lluís de Jesús), “Biblioteca carmelitana ilerdense” (Lluís de la Immaculada).

[48] “Las obras de santa Teresa de Jesús publicadas en Barcelona (1588-1961)”, Monte Carmelo, 72 (1964), pp. 223-268. [PDF 48]
“Nuestro trabajo se limita a recoger bibliográficamente, en orden cronológico, las ediciones, totales o parciales, de las obras mayores de la Santa publicadas en Barcelona, con un detalle minucioso de su contenido”. La primera edició citada és la publicada el 1588, poc després de l’editio princeps de Salamanca.

[49] “Catálogo de la Biblioteca de los Padres Carmelitas Descalzos de Barcelona. Autores y obras carmelitanas (1592-1835)”, Monte Carmelo, 73 (1965), pp. 109-128.
Continuació del núm. 40, que ara es limita a extreure les obres d’autors carmelites o relacionades amb temes carmelitans inventariades en aquell llarg Índex.

[50] “Carmelitas Descalzos catalanes de 1835”, Monte Carmelo, 73 (1965), pp. 275-304, 431-468; 74 (1966), pp. 89-129. [PDF 50]
L’objectiu de l’extens treball, els resultats del qual es presenten aquí, és “conocer, siquiera algo, de aquellos carmelitas descalzos que formaban parte de la provincia de san José, de Cataluña, al consumarse la exclaustración religiosa de 1835 […]. El plan de la obra es muy simple: una breve biografía de cada religioso, en orden alfabético según los nombres que tenían en el Carmen”. D’aquesta manera va presentant 251 religiosos de la província.

[51] “Elecciones hechas en los primeros Capítulos de la Reforma Teresiana (1581-1622 y 1634)”, Monte Carmelo, 74 (1966), pp. 241-278. [PDF 51]
Es dóna una còpia de les eleccions de generals, definidors, provincials i priors de totes les províncies de la Congregació d’Espanya fetes als capítols de 1581 a 1622, a més de les eleccions de 1634, com a addició. La pèrdua dels llibres oficials de l’orde fa que “la presente copia sea –en su materia– la fuente más completa y fidedigna que hoy existe, pese a sus lagunas”.

[52] “Pórtico”, Vida Teresiana, 1 (octubre 1966), p. 3.
Presentació del primer número de la revista, publicada a Barcelona per a les carmelites descalces de Catalunya, i que el mateix P. Gabriel havia contribuït a crear.

[53] “Exhortación de N. P. Provincial a los gremiales del capítulo”, Boletín de los Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 22 (gener-desembre 1966), pp. 62-64.
Paraules pronunciades durant la clausura del capítol provincial de 1966 dels carmelites descalços de Catalunya i Balears, on va ser elegit provincial per primera vegada.

[54] “¿Qué leemos?”, Vida Teresiana, 3 (març 1967), pp. 29-30.
Breu ressenya bibliogràfica de tres llibres: una edició dels Psalms, Santa Teresa de Jesús y la mujer i el primer volum del Psaltiri del Breviari romà.

[55] “Carta Pastoral”, Boletín de los Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 23 (gener-juny 1967), pp. 81-83.
Carta enviada pel provincial als religiosos de la província, el 4 de desembre de 1966, sobre el tema de les vocacions.

[56] “Intervención de N. P. Provincial en el Capítulo General”, Vida Teresiana, 4 (agost 1967), pp. 4-7.
Presentació i edició de la intervenció del P. Gabriel al capítol general dels carmelites descalços, el 21 de juny de 1967, sobre el tema de la renovació conciliar de les lleis de les carmelites descalces.

[57] “Cuarto Centenario Carmelitano”, Boletín de los Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 24 (juliol-desembre 1967), pp. 113-115. [PDF 57]
Evocació del IV centenari del permís atorgat a Barcelona pel P. Juan Bautista Rubeo per a la fundació dels dos primers convents de carmelites descalços, i transcripció del document.

[58] “N. P. Provincial a las Carmelitas Descalzas”, Vida Teresiana, 6 (març 1968), pp. 4-5.
Notícies sobre temes diversos, especialment sobre un concurs de villancets.

[59] “Carta circular de N. P. Provincial con motivo del Día de la Provincia”, Boletín de los Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 25 (gener-juny 1968), pp. 131-132.
Exhortació als religiosos de la província a participar en la trobada programada per al dia 25 de gener de 1968.

[60] “Maestro de oración”, Lluvia de Rosas, 326-327 (novembre-desembre 1968), p. 219.
Breu reflexió sobre sant Joan de la Creu com a mestre d’oració.

[61] “Palabras… en la inauguración del Instituto de Espiritualidad con sede en Barcelona”, Vida Teresiana, 7 (gener 1969), pp. 3-5.
Recordatori històric i objectius de l’Institut.

[62] “Los Carmelitas Descalzos de Barcelona en los días de vida conventual del P. Francisco Palau y Quer (1832-1835)”, Monte Carmelo, 80 (1972), pp. 89-123. [PDF 62]
Aquest article, publicat arran del centenari de la mort del P. Palau, pretén oferir “una visión esquemática, un poco de historia, señaladamente cronológica, de la comunidad y convento de Carmelitas Descalzos de Barcelona, donde se forjó el temple teresiano de este hombre carismático del siglo XIX”. Després d’una visió general del Carmel a Catalunya, l’atenció se centra en l’església, el convent i la comunitat de Barcelona, de la qual es recorden, entre d’altres coses, els membres, els horaris, les activitats i diversos esdeveniments interessants dels anys 1832-1835.

[63] “Nuestra Revista”, Lluvia de Rosas, 372-373 (setembre-octubre 1972), p. 181.
Evocació del naixement de la revista Lluvia de Rosas, amb motiu dels 50 anys de vida. S’hi proposa que Teresa de Lisieux sigui declarada doctora de l’Església.

[64] “Jean de Jésus (Roca)”, Dictionnaire de Spiritualité, LIV-LV (1973), col. 574. [PDF 64]
Notícia sobre la vida i les obres del P. Joan de Jesús Roca, el primer carmelita descalç català.

[65] “Jean de Saint Joseph”, Dictionnaire de Spiritualité LIV-LV (1973), col. 703. [PDF 65]
Article sobre el P. Joan de Sant Josep (1642-1718), carmelita descalç català, autor de l’ofici litúrgic de la festa del Patrocini de sant Josep (cf. núm. 24).

[66] “Doctrina e imagen de Santa Teresita”, Lluvia de Rosas, 386-387 (novembre-desembre 1973), p. 206.
Exhortació a celebrar el centenari del naixement de Teresa revisant la seva doctrina i la imatge que se’n té.

[67] “A los 50 años de la canonización”, Lluvia de Rosas, 404-405 (maig-juny 1975), p. 64.
Escrit de presentació del número de la revista dedicat al 50 aniversari de la canonització de Teresa de Lisieux.

[68] “Documentos inéditos de Juan de Jesús Roca (año 1589)”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 13 (número especial 1975), pp. 1-12. [PDF 68]
Transcripció de tres cartes del P. Joan de Jesús Roca, adreçades el 1589, l’una, a “los cónsules de la ciudad de Barcelona” (12 agost) i, les altres dues, a Felip II (15 i 17 de setembre).

[69] “Presentació”, Vida Teresiana, 1, 2a època (octubre 1975), pp. 3-4.
Algunes consideracions sobre la utilitat de la revista per a les carmelites descalces.

[70] “Encuentro de Carmelitas Descalzas de Cataluña y Baleares con el P. General de la Orden”, Vida Teresiana, 2, 2a època (desembre 1975), pp. 3-32.
Número monogràfic de la revista que conté cròniques i documents de la trobada que va tenir lloc a Barcelona, del 26 al 29 de novembre de 1975, entre representants de les carmelites descalces dels monestirs de Catalunya i Balears, d’una banda, i el P. Finiano de la Reina del Carmelo, de l’altra. La presentació i alguns documents són del P. Gabriel.

[71] “Otros documentos inéditos de Juan de Jesús Roca”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 15 (número especial 1976), pp. 1-9. [PDF 71]
Tres cartes més del P. Roca, les dues primeres adreçades a Felip II (12 octubre 1590 i juny-juliol 1591) i la tercera a Jeroni Gassol, del Consell Reial (2 juliol 1602).

[72] “Carta circular del P. Provincial”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 14 (juliol 1975-març 1976), pp. 4-5.
Informacions sobre el “dia de la província” i sobre la visita del P. Gabriel, com a provincial, a les comunitats.

[73] “Orientaciones del P. General”, Vida Teresiana, 3, 2a època (juny 1976), pp. 3-4.
Presentació del número de la revista que edita les paraules adreçades pel P. General (P. Finiano) a les carmelites descalces de Catalunya en la seva trobada de novembre de 1975 (cf. núm. 70).

[74] “Las nuevas Constituciones y las vocaciones de la provincia”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 16 (abril-octubre 1976), pp. 1-6.
Carta pastoral a la província (8 octubre 1976).

[75] “Maria de Jesús (1560-1640)”, Vida Teresiana, 4, 2a època (desembre 1976), pp. 6-8. [PDF 75]
Nota biogràfica breu sobre María de Jesús (1560-1640), amb motiu de la seva beatificació.

[76] “Convivencias y reflexión sobre las Constituciones: Presentación”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 18 (extraordinari 1977), pp. 1-2.
Introducció a les jornades provincials de reflexió sobre les noves Constitucions de l’orde (gener 1977).

[77] “[Carta del provincial]”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 20 (extraordinari II, 1977), p. 1.
Carta convocatòria del capítol provincial de 1978.

[78] “Felicitació nadalenca del P. Provincial”, Boletín informativo. PP. Carmelitas Descalzos de Cataluña-Baleares, 20 (extraordinari II, 1977), p. 3.
Carta enviada als religiosos de la província com a nadala de 1977.

[79] “Consideracions per a una profitosa lectura i vivència de les properes noves Declaracions”, Vida Teresiana, 6, 2a època (juny 1977), pp. 3-4.
Reflexions sobre la manera adequada d’acollir les Declaracions de les carmelites descalces.

[80] “El 15 de octubre de 1977”, Vida Teresiana, 7, 2a època (octubre 1977), pp. 3-5.
Recordatori de dos fets importants per a les carmelites descalces: la promulgació de les Declaracions i el IV centenari del llibre de Las moradas de Teresa de Jesús.

[81] “Las Declaraciones para la adecuada renovación”, Vida Teresiana, 7, 2a època (octubre 1977), pp. 6-9.
Noves reflexions sobre les Declaracions per a les carmelites descalces.

[82] “El Itinerario a Indias (1673-1679) del P. Fr. Isidoro de la Asunción, c. d. (Manuscrito 514 de la Biblioteca Provincial de Barcelona)”, Boletín Americanista [Universitat de Barcelona], 28 (1978), pp. 197-252 (en col·laboració amb Maria Josepa Arnall).
Cf. núms. 43 i 125.

[83] “Homilía del P. Provincial con motivo del primer centenario de las Carmelitas Descalzas de Tortosa (1877-1977)”, Vida Teresiana, 10, 2a època (maig 1978), pp. 19-30. [PDF 83]
Encara que es tracta d’una homilia, conté força informació històrica sobre el monestir de carmelites descalces de Tortosa.

[84] “El Congrés de Provincials i les nostres monges”, Vida Teresiana, 11, 2a època (octubre 1978), pp. 3-6.
Presentació dels temes i acords del definitori general de l’orde sobre les Declaracions de les carmelites descalces.

[85] “Nuestro cincuentenario”, Lluvia de Rosas, 443 (gener-febrer 1979), pp. 3-4. [PDF 85]
Nota sobre la història de la presència dels carmelites descalços a Lleida, arran dels cinquanta anys de la restauració de la comunitat.

[86] “Notas históricas del santuario (1928-1978)”, Lluvia de Rosas, 443 (gener-febrer 1979), pp. 30-31. [PDF 86]
“Destacamos únicamente los datos más significativos para la historia del Santuario” dedicat a santa Teresa de Lisieux a Lleida.

[87] “Actividades especiales del P. Provincial”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 24 (març 1979), pp. 4-7.
Crònica d’alguns actes en què havia participat els mesos anteriors.

[88] “Festa de la M. Teresa de Jesús”, Vida Teresiana, 24, 2a època (octubre 1979), pp. 3-4.
Presentació del contingut de la revista i reflexions poc abans de la festa de santa Teresa.

[89] “Carta del P. Provincial”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 26 (novembre 1979), pp. 2-4.
Carta als religiosos de la província sobre temes d’actualitat.

[90] “El beat Enric d’Ossó i Cervelló i els Carmelites Descalços de Catalunya”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 26 (novembre 1979), pp. 8-12. [PDF 90]
Notes sobre les possibles fonts del teresianisme d’Enric d’Ossó, amb motiu de la seva recent beatificació.

[91] “Carta del P. Provincial”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 27 (març 1980), p. 2.
Carta que anuncia la visita pastoral a les comunitats de la província.

[92] “Juan de Jesús Roca, enviado especial, 1579-1580”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 27 (març 1980), pp. 5-11. [PDF 92]
Diverses consideracions sobre les gestions del P. Roca com a enviat a Roma, amb Diego de la Trinidad, per obtenir la constitució d’una província autònoma per als carmelites descalços.

[93] “Visita a Sant Josep”, Vida Teresiana, 17, 2a època (octubre 1980), pp. 3-4.
Notícia breu sobre la seva visita al convent de les carmelites descalces de San José de Ávila.

[94] “Carta del P. Provincial”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 28 (novembre 1980), p. 1.
Anunci de la visita pastoral a les comunitats de la província.

[95] “Els Carmelites Descalços de Tàrrega (1588-98) a l’adolescència de sant Pere Claver, en el IV centenari del seu naixement a Verdú”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 28 (novembre 1980), pp. 5-6. [PDF 95]
Possible contacte de sant Pere Claver amb els carmelites descalços de la ciutat de Tàrrega.

[96] “Veinticinco años al servicio de Lluvia de Rosas”, Lluvia de Rosas, 453 (setembre-octubre 1980), p. 131.
Nota de felicitació al P. Carmel de la Immaculada, Corbella i de Folch, amb motiu dels seus 25 anys com a director de la revista.

[97] “P. Francesc Palau i Quer, 1811-1872”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 29 (abril 1981), p. 2.
Notícies sobre les gestions en curs per aconseguir la beatificació del P. Palau.

[98] “IV Centenari de la mort de santa Teresa”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 30 (juny 1981), pp. 3-5. [PDF 98]
Alguns detalls de la influència de Teresa de Jesús a Catalunya: primeres fundacions de descalços i descalces, obres de la santa impreses a Catalunya, festes de la beatificació (1614).

[99] “Caterina de Crist (1544-1594)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 31 (octubre 1981), pp. 3-6. [PDF 99]
Semblança biogràfica de Catalina de Cristo, fundadora a Barcelona del primer monestir de carmelites descalces a Catalunya.

[100] “Carmelites Descalços de Mataró (1588-1835)”, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 14 (Mataró, 1982), pp. 18-20. [PDF 100]
Nota breu que conté un resum de la història del convent de carmelites descalços de Mataró, d’alguns religiosos que hi van viure i també de religiosos nascuts a Mataró.

[101] “IV Centenari de la mort de santa Teresa (II)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 32 (gener 1982), pp. 13-16. [PDF 101]
Continuació de la síntesi històrica iniciada en un article anterior (núm. 98) sobre la presència de Teresa de Jesús a Catalunya.

[102] “Estefania de la Concepció”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 33 (març 1982), pp. 8-10. [PDF 102]
Notícia biogràfica breu sobre Estefania de Rocabertí (1530-1608), la primera carmelita descalça catalana.

[103] “P. Marc Gregori i Rovira de Santa Tereseta (1920-1982)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 32 (juliol 1982), pp. 10-12.
Semblança biogràfica del P. Marc Gregori, carmelita descalç català, que acabava de morir.

[104] “Un condiscípulo de Gracián: Juan de Jesús Roca en el Libro de protocolo del colegio de Baeza (1582-1585)”, Monte Carmelo, 91 (1983), pp. 451-480. [PDF 104]
Notícies extretes del Libro de Protocolo del colegio de San Basilio de Baeza. També conté una presentació detallada i una transcripció del contingut d’aquest document, fins ara desconegut, que constitueix “la mejor fuente histórica del primer siglo (1579-1685) del colegio de san Basilio”.

[105] “75 anys d’història”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 35 (gener 1983), pp. 10-12.
Dades i reflexions personals arran dels 75 anys de la restauració de la província de carmelites descalços de Catalunya i Balears.

[106] “El Carmel Teresià a Catalunya”, Vida Teresiana, 1, 3a època (gener-març 1983), pp. 17-20. [PDF 106]
Algunes dades sobre la història del Carmel teresià a Catalunya, relacionades especialment amb els orígens.

[107] “Els Carmelites Descalços en el Dietari de Jeroni Pujades (1601 a 1630)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 36 (maig 1983), pp. 9-12. [PDF 107]
Presenta i reprodueix fragments del Dietari de Jeroni Pujades, relacionats amb els carmelites descalços. El Dietari, recentement publicat en quatre volums, recull les anotacions d’aquest catedràtic de Dret de la Universitat de Barcelona, que va viure entre 1568 i 1635.

[108] “Memorial autògraf del P. Joan de Jesús Roca al rei. Juliol de 1590”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 36 (maig 1983), pp. 13-15. [PDF 108]
Presentació i transcripció d’un escrit breu i inèdit del P. Roca a Felip II.

[109] “El Carmel Teresià a Catalunya (2)”, Vida Teresiana, 2, 3a època (abril-juny 1983), pp. 23-25. [PDF 109]
Continuació del núm. 106. Dades sobre els anys 1610-1685.

[110] “El Carmel Teresià a Catalunya (3)”, Vida Teresiana, 3, 3a època (juliol-octubre 1983), pp. 20-24. [PDF 110]
Continuació dels núms. 106 i 109. Dades des de 1685 fins al present.

[111] “Aportaciones a la vida de San Juan de la Cruz”, San Juan de la Cruz (Úbeda, 1984), pp. 119-122.
Noves dades sobre sant Joan de la Creu a Castellar de Santisteban (1581), Pastrana (1585) i Granada (1582-1588).

[112] “P. Joan de Jesús Roca (1544-1614)”, Vida Teresiana, 4, 3a època (novembre 1983-gener 1984), pp. 20-24. [PDF 112]
Breu biografia del primer carmelita descalç català.

[113] “Visita a les nostres cases catalanes de Nord-Amèrica i Mèxic”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 38 (abril 1984), pp. 11-14. [PDF 113]
Després d’una crònica ràpida sobre la seva visita personal a la zona, recorda breument les notícies principals i les dates de la presència dels carmelites descalços de Catalunya a Mèxic, Califòrnia-Arizona i Washington durant el segle XX.

[114] “Gènova-Catalunya, versió carmelitana”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 39 (juliol 1984), pp. 50-52.
Nota breu sobre la relació entre els carmelites descalços de Catalunya i el convent de Sant’Anna de Gènova, que durant alguns mesos va estar sota jurisdicció de la província catalana. Cf. núm. 116.

[115] “Arrels de la nostra pastoral a la província (Notes històriques: 1586 a 1603)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 41 (desembre 1984), pp. 7-13. [PDF 115]
Diversos testimonis de l’activitat pastoral dels carmelites descalços en els inicis de la província de Catalunya, a partir de les iniciatives del P. Joan de Jesús Roca.

[116] “Il legame carmelitano tra Catalogna e Genova-S. Anna negli anni 1582-1597”, Quaderni di Storia del Carmelo Ligure, 11 (Savona, 1985), pp. 4-12. [PDF 116]
Notes sobre la relació entre els carmelites descalços de Gènova i la província de Catalunya; el convent de Sant’Anna va pertànyer a aquesta durant uns quants anys. Cf. núm. 114.

[117] “IV Centenario de los Carmelitas Descalzos de Cataluña”, Lluvia de Rosas, 480 (març-abril 1985), p. 64.
Nota recordatòria dels inicis del Carmel descalç a Catalunya (1586).

[118] “Reculls d’història. I: Devoció i ‘tostada’. II: La imatge de la Mare de Déu del Carme del nostre cambril de Barcelona”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 42 (abril 1985), pp. 34-36. [PDF 118]
Dues notes històriques breus. La primera conté dues poesies del P. Antoni del Cor de Santa Teresa (1727-1805), i la segona algunes informacions sobre la imatge de la Mare de Déu del Carme que va presidir el santuari de Barcelona entre 1921 i 1936.

[119] “Reculls d’història. III: Novícies de Mataró. IV: Els nostres frares de Barcelona venen els estris de farmàcia (1779)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 43 (juny 1985), pp. 54-56. [PDF 119]
La primera nota reprodueix més poesies del P. Antoni del Cor de Santa Teresa, dedicades a les novícies de Mataró (cf. núm. 118); la segona, dades sobre la farmàcia que hi havia al convent de Sant Josep de Barcelona al segle XVIII.

[120] “Els nostres místics”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 44 (desembre 1985), pp. 25-28. [PDF 120]
L’article ofereix una petita mostra de religiosos de la província de Catalunya que han publicat obres espirituals.

[121] Fuentes históricas de la provincia O.C.D. de San José (Cataluña y Baleares), Roma, 1986 (Monumenta Historica Carmeli Teresiani, 8), xxiii + 840 pp. [PDF 121]
Sens dubte una de les aportacions més importants del P. Gabriel. El volum conté un total de 172 documents, la majoria inèdits, relacionats directament amb la província de carmelites descalços de Catalunya, des del seu inici el 1586 fins a l’actualitat. Els documents es distribueixen en tres apartats: capítols provincials, convents i religiosos. Al primer es pot consultar la documentació de 89 capítols provincials, especialment les actes capitulars, des del primer, celebrat a Tàrrega el 1590, fins al que va tenir lloc a Barcelona del 2 al 6 de juny de 1939. L’apartat dedicat a les comunitats està format per una selecció de fonts històriques, sobretot referents als anys fundacionals, i en cap cas posteriors al 1835. A la tercera secció es publica una selecció de documents sobre els religiosos més significatius, des de l’acta de professió de Joan de Jesús Roca, el primer carmelita descalç català (1 gener 1573), fins al decret sobre l’heroïcitat de les virtuts de Francesc de Jesús Maria Palau i Quer (10 novembre 1986). El volum es completa amb dos apèndixs, que contenen l’elenc dels generals de la Congregació espanyola (1581-1875) i dels provincials de Catalunya i Balears. Es tanca amb un conjunt d’índexs de documents, arxius, persones i llocs. Més endavant, el mateix autor publicarà un treball paral·lel sobre les carmelites descalces (núm. 159).

[122] Síntesi històrica dels Carmelites Descalços a Catalunya i Balears (1586-1939), Barcelona, 1986, 34 pp.
Cronologia dels fets i les persones principals de la història de la província. També s’hi inclouen algunes il·lustracions.

[123] 400 anys de presència a Catalunya, 1586-1986. Carmelites Descalços Catalunya-Balears, Barcelona, 1986, 83 pp.
Encara que Jordi Piquer hi apareix com a redactor dels textos, amb la col·laboració de Gabriel Beltran i Agustí Borrell, es pot considerar Gabriel Beltran com a autor de l’obra, que presenta de forma divulgativa diversos temes relacionats amb la història dels carmelites descalços de Catalunya i Balears.

[124] “Juan de Jesús Roca (1544-1614), primer carmelita descalzo catalán”, Monte Carmelo, 94 (1986), pp. 7-54. [PDF 124]
Estudi biogràfic del P. Roca, amb atenció especial a la seva col·laboració amb Teresa de Jesús durant les primeres passes del Carmel descalç i a l’activitat com a introductor de l’obra teresiana a Catalunya a partir de 1585. També ofereix “una síntesis bibliográfica de los escritos en orden cronológico”, que inclou les cartes de què tenim notícia. (Aquest article, així com els quatre següents, forma part d’un número extraordinari de la revista Monte Carmelo, que va ser reeditat en forma de llibre, amb el títol El Carmelo Teresiano en Cataluña, 1586-1986, Burgos, 1986, i amb la mateixa paginació de la revista).

[125] “Itinerario a Indias: Barcelona-Méjico-Barcelona, por el padre Isidro de la Asunción, 1673-1679”, Monte Carmelo, 94 (1986), pp. 141-227 (en col·laboració con Maria Josepa Arnall).
“El manuscrito que presentamos describe el viaje de unos religiosos carmelitas descalzos catalanes a Méjico. Andadura que comienza en Barcelona el 2 de mayo de 1673 y acaba, de regreso, en Sevilla seis años más tarde”. Després d’una breu introducció (pp. 141-146), l’article conté la transcripció íntegra del manuscrit. (Cf. núms. 43 i 82).

[126] “Desde Lérida tres cartas a Gracián (1596)”, Monte Carmelo, 94 (1986), pp. 291-302. [PDF 126]
“Nuestra aportación se limita a dar a conocer sendas cartas de tres carmelitas descalzos, conventuales de Lérida, que se autodefinen ‘hijos’ del padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios”. Es tracta de lletres de Pere de la Trinitat (3 juliol 1596), Joan de Sant Àngel (7 juliol 1596) i Àngel de Jesús (5 juliol 1596).

[127] “Indicador bibliográfico sobre la provincia”, Monte Carmelo, 94 (1986), pp. 329-335. [PDF 127]
Selecció bibliogràfica d’obres bàsiques per a l’estudi de la història de la província de carmelites descalços de Catalunya.

[128] “Expansión geográfica de la provincia OCD de Cataluña”, Monte Carmelo, 94 (1986), pp. 345-348. [PDF 128]
“Ofrecemos, en esta nota, una sencilla visión panorámica del Carmelo Teresiano en tierras catalanas e islas Baleares”. Presenta un elenc de convents i monestirs, a més d’una llista de congregacions vinculades a l’orde i nascudes a Catalunya.

[129] “Els priors del convent de Sant Josep, de Lleida, segons els llibres notarials de la ciutat (1700-1800)”, Miscel·lània de les Terres de Lleida al segle XVIII, Lleida, 1986, pp. 63-83. [PDF 129]
Catàleg dels superiors del col·legi de Sant Josep de Lleida al segle XVII, amb una nota biogràfica sobre cadascun.

[130] “A Cataluña con el báculo de santa Teresa”, Lluvia de Rosas, 485 (gener-febrer 1986), pp. 13-14. [PDF 130]
Poques setmanes abans de morir, Teresa de Jesús va lliurar el seu bàcul a Joan de Jesús Roca, que se l’endugué de tornada a Catalunya per fundar les primeres comunitats de carmelites descalços.

[131] “El Carmelo Teresiano en Cataluña”, Lluvia de Rosas, 486 (gener-febrer 1986), pp. 36-38.
Alguns moments importants de la història de la comunitat dels carmelites descalços de Barcelona.

[132] “El Carmelo Teresiano en Palafrugell”, Lluvia de Rosas, 488 (juliol-agost 1986), pp. 121-122.
Notes sobre la història del convent de Palafrugell, fundat el 1918, inicialment com a seminari menor de la província de carmelites descalços de Catalunya.

[133] “El convento-colegio de los Carmelitas Descalzos de Palma de Mallorca (1863-1986)”, Lluvia de Rosas, 489 (setembre-octubre 1986), pp. 134-136. [PDF 133]
Repàs de la història del col·legi mallorquí en les seves dues etapes: la primera (1863-1923), des de la fundació a càrrec dels germans carmelites de l’Ensenyança, congregació fundada pel P. Francesc Palau, i la segona (1923-1986), a partir del moment que els carmelites descalços de Catalunya i Balears es fan càrrec del col·legi.

[134] “Dos novenarios a santa Teresa de Jesús en las Carmelitas Descalzas de Barcelona (1852-1853)”, Lluvia de Rosas, 489 (setembre-octubre 1986), pp. 143-145. [PDF 134]
Informacions sobre els novenaris predicats a les carmelites descalces de Barcelona durant els anys 1852 i 1853. Entre els predicadors destaca el P. Francesc Palau.

[135] “La història parla. Relacions carmelitanes de la guerra del 36”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 46 (octubre 1986), pp. 32-39 bis. [PDF 135]
Relat dels fets viscuts a la comunitat de carmelites descalços de Barcelona el 20 de juliol de 1936, escrit pel prior, Gonçal de la Verge del Carme, supervivent de la tragèdia.

[136] “La comunidad de Úbeda en torno a San Juan de la Cruz (1590-1593)”, Monte Carmelo, 95 (1987), pp. 551-558.
“Los datos que presento se refieren a diversos actos notariales de los años 1590 a 1593. Y con ellos quiero acercarme a los religiosos conventuales de Úbeda durante este trienio”. Molts d’ells van coincidir amb Joan de la Creu durant els darrers mesos de la seva vida.

[137] “El nou trienni”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 48 (setembre 1987), pp. 59-61.
Carta de presentació del primer número del Butlletí, en començar un nou trienni com a provincial.

[138] “Pórtico bimestral”, Lluvia de Rosas, 495 (setembre-octubre 1987), p. 129; 496 (novembre-desembre 1987), p. 161.
Breus reflexions de tipus espiritual, publicades com a presentacions dels números de la revista.

[139] “Presentació”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 49 (desembre 1987), p. 3.
Presentació del Butlletí i anunci de la propera beatificació del P. Francesc Palau.

[140] “Visita al monestir de Carmelites Descalces de Medina del Campo. Valladolid”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 49 (desembre 1987), pp. 59-61.
Transcripció de les eixides anotades al Libro de recibo y gasto del monestir de les carmelites descalces de Medina del Campo entre els dies 25 d’agost i 15 d’octubre de 1582. Teresa de Jesús es va estar a Medina del 15 al 19 de setembre, poc abans de morir.

[141] “Hermanos Carmelitas Descalzos Terciarios (1860-1936)”, Monte Carmelo, 96 (1988), pp. 225-262.
Breu història de l’institut religiós masculí fundat per Francesc Palau i Quer. “Me voy a limitar a dar una visión global y amplia de lo que ha sido el Instituto a través de sus casas y religiosos de 1860 a 1936. Al final añadiré el catálogo de todos los miembros localizados”.

[142] “Església-Maria-Església”, Vida Teresiana, 11, 3a època (octubre 1987-gener 1988), p. 3.
Reflexió sobre el temps d’Advent, amb transcripció d’un text del P. Francesc Palau.

[143] “IV Centenari del Pare Joan de la Creu”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Mallorca, 50 (febrer 1988), p. 4.
Propostes de preparació per al IV centenari de la mort de sant Joan de la Creu (1991).

[144] “Pórtico bimestral”, Lluvia de Rosas, 497 (gener-febrer 1988), p. 1; 498 (març-abril), p. 33; 500 (juliol-agost 1988), p. 97; 501 (setembre-octubre 1988), p. 129; 502 (novembre-desembre 1988), p. 161.
Breus reflexions de tipus espiritual, publicades com a presentacions dels números de la revista.

[145] “Presentació”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 51 (juny 1988), p. 3.
Presentació del butlletí i notícies d’actualitat provincial.

[146] “Ha mort el P. Estanislau”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 51 (juny 1988), p. 26.
Nota biogràfica del P. Estanislau Caralt (1896-1988), carmelita descalç català, missioner a Califòrnia-Arizona.

[147] “Ja sóc aquí”, Vida Teresiana, 12, 3a època (juny-setembre 1988), p. 3.
Notícia sobre la beatificació del P. Francesc Palau i Quer.

[148] “El nostre Nadal de 1988”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 52 (desembre 1988), p. 26.
Nadala i notícies relacionades amb la vida de la província.

[149] “Presentació”, Vida Teresiana, 13, 3a època (octubre-desembre 1988), p. 3.
Presentació de la revista i reflexió sobre el temps de Quaresma.

[150] “Hacia una catalogación general de los Carmelitas Descalzos de la Congregación de España, Portugal y América (1562-1875)”, Monte Carmelo, 97 (1989), pp. 519-530. [PDF 150]
Fitxes bibliogràfiques dels llibres de vesticions, professions i defuncions de l’orde que es conserven, com a primer pas per a una catalogació de tots els religiosos de l’antiga Congregació “de España e Indias” (1562-1875).

[151] “El beato Francisco Palau en el Seminario de Barcelona. Nuevas aportaciones”, Monte Carmelo, 97 (1989), pp. 531-535.
Transcripció de tres documents relacionats amb els exercicis espirituals que el P. Palau va predicar al Seminari episcopal de Barcelona el 1851.

[152] “Pórtico bimestral”, Lluvia de Rosas, 503 (gener-febrer 1989), p. 1; 504 (març-abril 1989), p. 33; 505 (maig-juny 1989), p. 65; 506 (juliol-agost 1989), p. 97.
Breus reflexions de tipus espiritual, publicades com a presentacions dels números de la revista.

[153] “Ha ressuscitat!”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 53 (abril 1989), p. 3.
Reflexió sobre el temps pasqual, com a presentació del Butlletí.

[154] “Donem-ne gràcies a Déu”, Vida Teresiana, 14, 3a època (gener-maig 1989), p. 3.
Sobre el IV centenari de la presència de les carmelites descalces a Catalunya.

[155] “Los Carmelitas Descalzos en Lérida (1589-1928)”, Lluvia de Rosas, 507 (setembre-octubre 1989), pp. 145-155. [PDF 155]
Resum històric sobre la presència dels carmelites descalços a Lleida, des de la fundació, el 1589, fins al 1928. S’ocupa especialment del temps de la fundació, de Joan de Jesús Roca –fundador del convent–, de tres religiosos que van morir al lloc veí de Bellpuig mentre ajudaven els malalts de pesta durant l’epidèmia de 1599, i d’altres lleidatans il·lustres del Carme descalç.

[156] “[Carta del Provincial]”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 54 (octubre 1989), p. 3.
Anunci del seu pròxim viatge al Congo (Brazzaville) com a provincial.

[157] “Homilia del P. Gabriel Beltran, provincial, en la professió solemne del G. Joan Badia i Morera”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 54 (octubre 1989), pp. 25-27.
Homilia en l’eucaristia de la professió, celebrada el 23 de setembre de 1989.

[158] “Salutació del Carmel africà”, Vida Teresiana, 15, 3a etapa (juny-octubre 1989), p. 3.
Notícies sobre la seva visita recent a les carmelites descalces de Brazzaville i Kinshasa.

[159] Carmelitas Descalzas de Cataluña y Baleares. Documentación histórica: 1588-1988, Roma, 1990 (Monumenta Historica Carmeli Teresiani, 10), xxxi + 1108 pp. [PDF 159/1 i 159/2]
Seguint el camí obert amb el llibre dedicat als carmelites descalços de Catalunya i Balears (núm. 121), aquesta voluminosa obra conté una àmplia selecció de documents sobre les religioses de la mateixa província. “Se ha intentado dar preferencia a la fundación y primeros años de vida conventual de los monasterios, a las relaciones entre los mismos y a la presencia entre ellos de los religiosos de la Orden […]. La documentación viene publicada por orden cronológico de fundación de cada monasterio. Estableciendo, en algunos casos, una doble sección también cronológica: documentos referentes a toda la comunidad, y documentos sobre religiosas en particular”. En total, es publiquen 163 documents referents als 25 monestirs que, en un moment o altre de la història, entre 1588 i 1988, van ser presents a Catalunya i Balears. El volum es completa amb un catàleg de totes les religioses de la província i amb un índex de persones i llocs.

[160] Edicions de les obres de sant Joan de la Creu publicades a Catalunya, Barcelona, 1990.
Petit guió bibliogràfic, preparat per a l’exposició organitzada arran del IV centenari de la mort de sant Joan de la Creu.

[161] “San Juan de la Cruz con la comunidad de Granada y Diego Evangelista, visitador de Andalucía”, Monte Carmelo, 98 (1990), pp. 493-501.
Notícies sobre documents notarials amb la signatura de sant Joan de la Creu com a prior de Granada i detalls sobre el pas de Diego Evangelista per Andalusia. Aquest últim document es transcriurà més endavant (cf. núm. 186).

[162] “[Carta del Provincial]”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 55 (març 1990), p. 3.
Carta convocatòria del capítol provincial de 1990.

[163] “Germà Jaume de la Verge del Carme (1899-1990)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 55 (març 1990), pp. 24-25.
Semblança biogràfica del germà Jaume Pascasi Pons, carmelita descalç català, després de la seva mort.

[164] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 1 (juliol 1990), p. 16.
Crònica de la vida de la comunitat de Matadepera des del mes d’abril.

[165] “Carmelitas Descalzas de Cataluña y Baleares”, Vida Teresiana, 17, 3a època (abril-octubre 1990), pp. 74-77.
Presentació del llibre que acabava de publicar amb documentació sobre les carmelites descalces de Catalunya i Balears.

[166] “P. Antoni Parra Herrera del Nen Jesús”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 57 (desembre 1990), pp. 33-35.
Notícia biogràfica breu sobre el P. Antoni Parra (1910-1990), carmelita descalç de la província de Catalunya.

[167] “El Centenari de sant Joan de la Creu a Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 3 (desembre 1990), p. 19.
Notícies sobre les activitats recents de la comunitat de Matadepera relacionades amb el centenari santjoanista.

[168] Escriptors OCD Catalunya i Balears (1586-1990), [1990].
Manuscrit inèdit, amb fitxes bibliogràfiques sobre els escrits dels religiosos carmelites descalços de Catalunya i Balears.

[169] “Sant Joan de la Creu i la ciutat de Tortosa”, Butlletí del Bisbat de Tortosa, 132 (1991), pp. 573-579. [PDF 169]
Diversos elements de relació indirecta de sant Joan de la Creu amb la ciutat de Tortosa.

[170] “San Juan de la Cruz: documentos inéditos en torno a su vida”, Monte Carmelo, 99 (1991), pp. 319-333.
S’hi publiquen els tres documents següents: sant Joan de la Creu en l’elecció del prior de la comunitat de Mancera (11 setembre 1575); sant Joan de la Creu atorga poders a les carmelites descalces de Beas (Baeza, 5 agost 1581) i a Diego de la Trinidad, vicari provincial d’Andalusia (Alcalá de Henares, 10 abril 1581).

[171] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 5 (febrer 1991), p. 23.
Crònica de la vida de la comunitat de Matadepera durant els dos mesos anteriors.

[172] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 6 (març 1991), p. 16.
Crònica del mes de febrer a la comunitat de Matadepera.

[173] “Manos alzadas”, Lluvia de Rosas, 516 (març-abril 1991), p. 20.
Breu reflexió vocacional sobre el gest de les mans alçades, a partir de textos bíblics.

[174] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 7 (abril 1991), p. 14.
Crònica del mes de març a la comunitat de Matadepera.

[175] “El cant dels ocells”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 8 (maig 1991), p. 15.
Crònica del mes d’abril a la comunitat de Matadepera.

[176] “La capa blanca de sant Joan de la Creu ve a Catalunya”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 8 (maig 1991), p. 17. [PDF 176]
Avança la hipòtesi que el religiós a qui Joan de la Creu va donar la seva pròpia capa el 1590 fou Ignasi de Jesús, un dels fundadors del convent de Tortosa. (Cf. també núm. 169).

[177] “La relació més antiga de la mort de sant Joan de la Creu. Tortosa 1593”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 9 (juny 1991), p. 16. [PDF 177]
El llibre en què la comunitat de Tortosa anota els difunts de l’orde s’obre precisament amb la notícia de la mort de Joan de la Creu. Això la converteix en la relació més antiga que es coneix sobre la mort del sant. Ja s’havia donat notícia del document en un altre lloc (núm. 28; cf. també núm. 169).

[178] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 10 (juliol-setembre 1991), p. 14.
Crònica de la comunitat de Matadepera durant els mesos anteriors.

[179] “El primer prior de Lleida en una carta de sant Joan de la Creu”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 10 (juliol-setembre 1991), p. 24. [PDF 179]
Algunes dades sobre Miquel de Jesús, el primer prior de la comunitat dels carmelites descalços de Lleida, de qui tenim poques notícies.

[180] “Congrés Internacional Santjoanista d’Àvila”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 11 (octubre 1991), p. 6.
Crònica de la seva participació en el Congrés Santjoanista (23-27 setembre 1991).

[181] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 12 (novembre 1991), p. 16.
Crònica de la comunitat de Matadepera durant el mes anterior.

[182] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 13 (desembre 1991), p. 16.
Crònica del mes de novembre a la comunitat de Matadepera.

[183] “Sant Joan de la Creu a la nostra Província”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 13 (desembre 1991), pp. 23-24. [PDF 183]
Diversos aspectes de la relació de sant Joan de la Creu amb la província de Catalunya.

[184] “El convento de los Mártires de Granada en tiempos de San Juan de la Cruz. Documentos inéditos de 1591”, Monte Carmelo, 100 (1992), pp. 21-48.
Edició de “documentos interesantes sobre los inicios de la fundación carmelitano-teresiana [de los Mártires de Granada] y posteriores acontecimientos que, sin duda, afectaron personalmente a fray Juan de la Cruz como responsable de la comunidad, la cual preside de 1582 a 1585 y de 1587 a 1589”. Concretament, es tracta de documents referents a la visita pastoral al convent dels carmelites descalços de Granada, duta a terme per Juan Alonso de Moscoso, bisbe de Guadix-Baza, el 9 de desembre de 1591.

[185] “San Juan de la Cruz en Almodóvar del Campo por comisión del Definitorio Provincial de la Orden (1586)”, Monte Carmelo, 100 (1992), pp. 229-239.
Escriptura notarial d’una reunió de la comunitat d’Almodóvar del Campo, el dia 11 de setembre de 1586, en presència de fra Joan de la Creu, comissionat pel definitori provincial.

[186] “San Juan de la Cruz: documentos de Granada”, Monte Carmelo, 100 (1992), pp. 363-374.
Presentació i transcripció de documents inèdits sobre fra Joan de la Creu a Granada. En primer lloc, una acta notarial firmada com a vicari provincial d’Andalusia (15 gener 1591). A més, la nota d’aprovació del llibre de comptes del monestir de carmelites descalces de Granada durant la visita general de Diego Evangelista (11 novembre 1591), de la qual ja s’havia donat notícia en un altre lloc (cf. núm. 161).

[187] “San Juan de la Cruz y San José”, Estudios Josefinos, 91 (1992), pp. 15-25.
Recorda la devoció de Joan de la Creu a sant Josep i documenta la seva condició de fundador del primer convent masculí que se li dedica, a Baeza (cf. núm. 195).

[188] “San Juan de la Cruz, prior de Granada, según el Libro de Protocolo de la comunidad”, San Juan de la Cruz, 10 (1992), pp. 211-217.
“Presentamos ahora los años que [Juan de la Cruz] presidió la comunidad de Carmelitas Descalzos de Granada según el libro de protocolos de la misma”. Conclou l’article amb una hipòtesi cronològica sobre els diversos priorats de Joan de la Creu a Granada.

[189] “P. Carles Monjo i Roig de la Verge del Carme (1909-1991)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 59 (gener 1992), pp. 20-21.
Notícia biogràfica breu sobre el P. Carles Monjo, carmelita descalç català.

[190] “Germà Josep Sans i Balagué de l’Esperit Sant (1929-1991)”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears , 59 (gener 1992), pp. 22-23.
Notícia biogràfica breu sobre el germà Josep Sans, carmelita descalç català.

[191] “Y en esperar no fuí falto”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 14 (gener 1992), p. 12.
Crònica de la comunitat de Matadepera durant el mes anterior.

[192] “Matadepera: som al gener 92”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 15 (febrer 1992), p. 9.
Crònica del mes de gener a la comunitat de Matadepera.

[193] “El P. Gracián i la seva expulsió de l’Orde (Madrid, 17-II-1592)”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 15 (febrer 1992), pp. 17-18. [PDF 193]
Alguns testimonis històrics sobre el tema, amb una proposta perquè es revoqui la sentència d’expulsió de l’orde.

[194] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 16 (març 1992), pp. 11-12.
Crònica del mes de febrer a la comunitat de Matadepera.

[195] “Barcelona hi perd però sant Joan de la Creu hi guanya”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 17 (abril 1992), pp. 5-6. [PDF 195]
Un document demostra que sant Joan de la Creu va posar el convent dels carmelites descalços de Baeza sota l’advocació de sant Josep el 1579. Aquest seria, doncs, el primer convent de carmelites descalços que se li va dedicar, i no el de Barcelona, com s’havia pensat. Cf. núm. 187.

[196] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 17 (abril 1992), p. 16.
Crònica del mes de març a la comunitat de Matadepera.

[197] “He vist sant Joan de la Creu”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 18 (maig 1992), pp. 6-7. [PDF 197]
Crònica de la seva assistència a l’acte d’obertura del sepulcre de sant Joan de la Creu (10 abril 1992).

[198] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 18 (maig 1992), p. 13.
Crònica del mes d’abril a la comunitat de Matadepera.

[199] “Matadepera: ja són aquí”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 19 (juny 1992), p. 17.
Crònica del mes de maig a la comunitat de Matadepera.

[200] “Matadepera i les seves ermites”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 20 (juliol-setembre 1992), pp. 8-9.
Crònica del mes de juny a la comunitat de Matadepera.

[201] “Matadepera: estiu 92”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 21 (octubre 1992), p. 13.
Crònica dels tres mesos anteriors a la comunitat de Matadepera.

[202] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 22 (novembre 1992), p. 17.
Crònica del mes d’octubre a la comunitat de Matadepera.

[203] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 23 (desembre 1992), p. [20].
Crònica del mes de novembre a la comunitat de Matadepera.

[204] “San Juan de la Cruz: licencia del Definitorio de la Orden para el convento de La Mancha Real (1586) y otros datos de 1591”, Monte Carmelo, 101 (1993), pp. 49-54.
S’hi publica per primera vegada la llicència del definitori de l’orde atorgada a fra Joan de la Creu per fundar el convent de La Manchuela, avui Mancha Real (Jaén).

[205] “San Juan de la Cruz en Córdoba: fundación y primeras comunidades (1586-1591)”, Monte Carmelo, 101 (1993), pp. 271-287.
“Hoy ofrecemos un documento inédito […]: la escritura de donación y concordia hecha por la cofradía de nuestra Señora de la Encarnación y de los santos Roque y Julián a los Carmelitas Descalzos en la persona de fray Juan de la Cruz, vicario provincial de la Orden en Andalucía. Córdoba, a 27 de abril del año de 1586 […]. Publicamos, también, otros datos del convento cordobés. Aportaciones de índole estadística sobre grupos de religiosos que vivieron en la comunidad hasta la muerte del santo fundador”.

[206] “San Juan de la Cruz: documento firmado en Segovia”, Monte Carmelo, 101 (1993), pp. 563-569.
Llicència que fra Joan de la Creu firma a Segòvia el 30 de juny de 1589, com a definidor major de la Congregació de carmelites descalços i president de la Consulta, perquè la germana Petronila de la Encarnación, de San José de Ávila, pugui disposar dels seus béns.

[207] “Testamento de fray Gregorio de San Ángelo, OCD”, San Juan de la Cruz, 12 (1993), pp. 279-291.
Transcripció del testament de Gregorio de San Ángelo, que fou definidor dels carmelites descalços de 1588 a 1591 i va coincidir diverses vegades amb fra Joan de la Creu. El testament és datat el 13 de gener de 1579.

[208] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 24 (gener 1993), p. 9.
Crònica del mes de desembre de 1992 a la comunitat de Matadepera.

[209] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 25 (febrer 1993), p. 19.
Crònica del mes de gener a la comunitat de Matadepera.

[210] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 26 (març 1993), p. 11.
Crònica del mes de febrer a la comunitat de Matadepera.

[211] “Ha mort el P. Maties”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 27 (abril 1993), p. 9.
Nota necrològica sobre el P. Maties de la Immaculada (1912-1993), que havia estat religiós de la província de Catalunya i va morir com a sacerdot diocesà de Solsona.

[212] “Matadepera: març 93”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 27 (abril 1993), p. 13.
Crònica del mes de març a la comunitat de Matadepera.

[213] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 28 (maig 1993), p. 9.
Crònica del mes d’abril a la comunitat de Matadepera.

[214] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 30 (juliol-setembre 1993), p. 9.
Crònica de la comunitat de Matadepera.

[215] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 31 (octubre 1993), pp. 20-21.
Crònica del mes de setembre a la comunitat de Matadepera.

[216] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 32 (novembre 1993), p. 23.
Crònica del mes d’octubre a la comunitat de Matadepera.

[217] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 33 (desembre 1993), p. 13.
Crònica del mes de novembre a la comunitat de Matadepera.

[218] “La evangelización de América: La obra misionera de los Padres Carmelitas Descalzos”, Memoria Ecclesiae, V (Oviedo, 1994), pp. 137-152. [PDF 218]
“Esta ponencia es más bien una visión global y esquemática de la presencia y expansión del Carmelo Teresiano en el nuevo mundo. Sin olvidar los archivos de la Orden más importantes sobre documentación misionera”.

[219] “El Carmen y San José de Toledo. Notas para la historia de ambas comunidades (1568-1573)”, Monte Carmelo, 102 (1994), pp. 157-169.
Fitxes estadístiques de grups de carmelites descalços i carmelites descalces de Toledo entre 1568 i 1573 presents als documents del notari Juan Sánchez de Canales.

[220] “San Juan de la Cruz en Baeza: textos y notas del Libro de Protocolo del Colegio de San Basilio”, San Juan de la Cruz, 14 (1994), pp. 233-247.
Presentació detallada i comentada del Libro de Protocolo del col·legi de carmelites descalços de Baeza, escrit el 1614, però que diu basar-se en escriptures i documents originals, i inclou les actes de professions dels novicis de la comunitat. Se subratllen especialment les referències a fra Joan de la Creu.

[221] “El nostre convent de Barcelona l’any 1625”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 35 (febrer 1994), p. 26. [PDF 221]
Document sobre una dispensa concedida als religiosos del convent de Sant Josep de Barcelona perquè poguessin tenir cura adequadament dels seus nombrosos hostes.

[222] “Records teresians i santjoanístics a casa nostra”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 37 (abril 1994), pp. 43-44. [PDF 222]
Diverses notícies sobre Teresa de Jesús i Joan de la Creu relacionades amb la província de Catalunya, extretes de les Memorias historiales de fra Andrés de la Encarnación, carmelita descalç de Navarra.

[223] “Els escolans de les nostres monges de Mataró”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 38 (maig 1994), pp. 25-26. [PDF 223]
Transcripció d’algunes estrofes d’una poesia de Vicenç Monner dedicada als escolans del monestir de carmelites descalces de Mataró, l’any 1867.

[224] “P. Casimiro de la Verge de l’Estrada, García Tejedor”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 39 (juny 1994), pp. 6-8.
Semblança biogràfica del P. Casimiro (1943-1994), religiós de la província de Catalunya.

[225] “Aportacions de la Província de Catalunya-Balears a la vida de N. P. sant Joan de la Creu”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 40 (juliol-setembre 1994), pp. 35-36. [PDF 225]
Interessant resum, ordenat cronològicament, de les aportacions a la biografia de sant Joan de la Creu que el P. Gabriel Beltran havia fet fins llavors com a resultat de les seves investigacions.

[226] “Octaves a la beata Teresa de Jesús. Reivindicació feminista a Barcelona?”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 41 (octubre 1994), pp. 25-26. [PDF 226]
Poesia presentada per Elena de Cardona al certamen literari convocat a Barcelona el 1614 per celebrar la beatificació de Teresa de Jesús. Ja s’hi parla de Teresa com a “doctora”.

[227] “IV Centenari del P. Doria: Congrés Internacional a Gènova”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 42 (novembre 1994), pp. 29-30. [PDF 227]
Crònica de la seva participació en el congrés.

[228] “Ettore (Tommaso di Gesù Maria) y Orazio Doria: hermanos de Nicolò”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 42 (novembre 1994), pp. 31-32.
Resum en castellà de la ponència presentada al congrés internacional sobre el P. Doria, celebrat a Gènova. El text complet es publicarà més endavant en les actes del congrés (cf. núm. 247).

[229] “La Peñuela: documents fundacionals (1573-1575)”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 43 (desembre 1994), pp. 17-18.
Notícia breu i primera transcripció de dos documents relacionats amb la fundació del convent de la Peñuela. Més endavant els tornarà a publicar (cf. núm. 250).

[230] Catálogo de los Superiores Generales del Carmen Descalzo (1581-1597) y de la Congregación española (1600-1875), Roma, 1995 (Monumenta Historica Carmeli Teresiani, Subsidia selecta, 2), 63 pp. [DigiCarmel]
“El catálogo recoge los superiores del gobierno central del Carmelo Teresiano de 1581 a 1597 y los de la Congregación Española (1600-1875). El de la Congregación Italiana ya se ha publicado, en dos ediciones, incluyendo los años posteriores a la unificación […]. Un catálogo que ha resultado enormemente dificultoso confeccionar debido a la falta de fuentes originales. En ocasiones, rehacer los equipos de gobierno se ha convertido en un verdadero rompecabezas”. L’esquema habitual del catàleg és com segueix: número, lloc i data d’inici del capítol general respectiu; general elegit i província d’on era conventual; definidors generals del trienni; procuradors generals a la cort de Madrid i la santa seu de Roma. L’obra es completa amb un índex onomàstic.

[231] “Jeroni de l’Assumpció, Remolins i Costa (1571-1656)”, Miscel·lània de les Terres de Lleida al segle XVI, Lleida, 1995, pp. 49-71. [PDF 231]
Notes biogràfiques sobre Jeroni de l’Assumpció, carmelita descalç a Lleida a partir de 1592, que durant un temps va ser definidor general. També s’hi reprodueix el text dels Avisos de sant Joan de la Creu, segons l’edició publicada pel P. Jeroni el 1650 a Girona, quan el text santjoanista encara era inèdit.

[232] “San Juan de la Cruz: otros documentos segovianos”, Monte Carmelo, 103 (1995), pp. 101-110.
El primer document demostra que Joan de la Creu, tot i que residia a Segòvia (23 setembre 1588), continuava essent prior de Granada. Un segon autògraf (8 febrer 1589) es refereix a la presidència de la Consulta, en absència del vicari general. Finalment, el tercer document (5 juliol 1589) correspon a l’última presència coneguda de Joan de la Creu a les sessions de la Consulta.

[233] “María de la Cruz, Machuca: dos confidentes suyos”, Monte Carmelo, 103 (1995), pp. 567-578.
Notícies sobre dos confidents de María de la Cruz Machuca, “discípula de san Juan de la Cruz”: Pedro del Carmelo i Matías de San José.

[234] “La cuina teresiana de fra Francesc”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 44 (gener 1995), pp. 33-34; 45 (febrer 1995), pp. 23-24; 46 (març 1995), pp. 26-27; 47 (abril 1995), pp. 25-26; 48 (maig 1995), pp. 33-34; 49 (juny 1995), pp. 18-19; 50 (juliol-setembre 1995), pp. 16-18; 51 (octubre 1995), pp. 27-29; 52 (novembre 1995), pp. 24-26; 53 (desembre 1995), pp. 20-22.
Transcripció d’un curiós receptari de cuina, escrit pel carmelita descalç català Francesc del Santíssim Sacrament, a finals del segle XVIII, per a ús dels cuiners principiants.

[235] “Document desconegut del P. Gracián”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 47 (abril 1995), p. 27. [PDF 235]
Presentació i transcripció d’una carta de Gracián a Diego de la Trinidad, del 15 d’octubre de 1575.

[236] “El P. Joan del Carmel, cofundador d’un manicomi”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 48 (maig 1995), pp. 35-36. [PDF 236]
Dades biogràfiques del P. Joan del Carmel (1807-1886), fundador del manicomi Nova Betlem a Barcelona (1857), i possible relació amb el P. Francesc Palau i Quer.

[237] “Joan de Jesús Roca, rector de Baeza: anècdota”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 49 (juny 1995), p. 20. [PDF 237]
Fets relacionats amb la mort i l’enterrament del P. Juan de Jesús Orihuela, mort a Baeza amb fama de santedat. Un grup de persones titlla el P. Joan de Jesús Roca “de cruel y de catalán” perquè fa soterrar el difunt de nit per evitar un avalot.

[238] “La primera comunitat del convent de Pastrana”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 50 (juliol-setembre 1995), pp. 19-20.
Trascripció d’uns poders de la comunitat de carmelites descalços de Pastrana, primer document firmat per la comunitat, el 12 d’agost de 1570.

[239] “Beatificació de la Mare Teresa de Jesús”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 51 (octubre 1995), pp. 30-31. [PDF 239]
Cartes dels Consells de Tortosa i Tarragona escrites el 1611, on es sol·licita la canonització de Teresa de Jesús.

[240] “Matadepera: octubre 95”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 52 (novembre 1995), pp. 16-17.
Crònica del mes de setembre a la comunitat de Matadepera.

[241] “Licencia de la Consulta para las descalzas de Málaga”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 52 (novembre 1995), p. 23.
Llicència concedida per la Consulta a les carmelites descalces de Màlaga el 29 de setembre de 1588. És el primer document conegut en què Joan de la Creu figura com a president de la Consulta. En un article posterior s’estudia amb més detall (cf. núm. 245).

[242] “Matadepera”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 53 (desembre 1995), p. 13.
Crònica del mes de novembre a la comunitat de Matadepera.

[243] “La professió de sant Joan de la Creu”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 53 (desembre 1995), pp. 23-26.
Transcripció de la professió de Francisco de Santa María, el 15 de febrer de 1579. Segons el P. Gabriel, es devia tractar de la mateixa fórmula utilitzada per Joan de la Creu. Cf. l’estudi posterior més detallat (núm. 249).

[244] “San Juan de la Cruz, definidor y consiliario general en Segovia (1588-1591)”, Monte Carmelo, 104 (1996), pp. 425-465.
L’article se centra en l’època que fra Joaan de la Creu va ser el primer definidor de la Consulta (1588-1591). “Nos limitamos a presentar, y con frecuencia en síntesis, los hechos y las personas con las cuales compartió sus responsabilidades de gobierno y orientación de la Orden, ya sea dentro de las sesiones de la Consulta y de los respectivos Capítulos generales, o bien con la comunidad de Segovia”.

[245] “San Juan de la Cruz y las Carmelitas Descalzas de Málaga”, San Juan de la Cruz 18 (1996), pp. 255-261.
Transcripció de l’acta fundacional del monestir de carmelites descalces de Màlaga, firmada per fra Joan de la Creu, i d’una llicència de la Consulta per a les monges de la ciutat (29 de setembre de 1588), igualment firmada per Joan de la Creu. L’article es completa amb notes històriques sobre els primers anys de la comunitat.

[246] “P. Romualdo de Santa Catalina (1866-1936). Promotor de Santa Teresita en España y Latinoamérica”, Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani, 31 (1996), pp. 401-429. [PDF 246]
Notes biogràfiques i bibliografia del P. Romuald, carmelita descalç català, principal propagador dels escrits de Teresa de Lisieux a Espanya i Amèrica durant la primera meitat del segle XX.

[247] “Ettore (Tommaso di Gesù Maria) y Orazio Doria: hermanos de Nicolò”, a Nicolò Doria. Itinerari economici, culturali, religiosi nei secoli XVI-XVII tra la Spagna, Genova e l’Europa, Roma, 1996 (Institutum Historicum Teresianum, Studia, 7), pp. 759-780. [PDF 247]
L’objectiu de la ponència, llegida al congrés celebrat a Gènova del 8 al 10 d’octubre de 1994, es “presentar una semblanza de dos hermanos de nuestro Nicolás de Jesús María: Ettore, luego carmelita descalzo con el nombre de Tommaso di Gesù Maria, y Orazio, sacerdote y canónigo de la catedral de Toledo. Dos hermanos, que vivieron la mayor parte de su vida, e incluso murieron, en España”.

[248] “Genoveses en el Carmelo teresiano de Catalunya (siglos XVI-XVII)”, a Nicolò Doria. Itinerari economici, culturali, religiosi nei secoli XVI-XVII tra la Spagna, Genova e l’Europa, Roma, 1996 (Institutum Historicum Teresianum, Studia, 7), pp. 781-792. [PDF 248]
“La temática del convegno internazionale di studi Nicolò Doria nos ofrece la oportunidad de conocer –aunque sea a través de documentos y notas archivísticas– genoveses de los siglos XVI-XVIII que profesaron en el Carmen Descalzo dentro de la provincia religiosa de Catalunya”.

[249] “San Juan de la Cruz: Medina, Salamanca y Ávila. Aportaciones notariales”, Monte Carmelo, 104 (1996), pp. 237-271.
“Ahora presento algunas notas sanjuanistas relacionadas con Medina del Campo, Salamanca y Ávila, sacadas preferentemente de protocolos notariales. Casi todas ellas inéditas, o en todo caso poco conocidas. Y aunque no siempre hablan del Santo pienso que todas tienen algo que ver con él”. El primer document és l’acta de professió del carmelita Francisco de Santa María (Àvila, 15 febrer 1579), que probablement va utilitzar la mateixa fórmula que fra Juan de Santo Matía (Joan de la Creu) en la seva. D’altres aportacions fan referència a religiosos que van conviure amb Joan de la Creu durant els anys que va estudiar a Salamanca i a l’època que va actuar com a confessor de les monges de l’Encarnación d’Àvila.

[250] “La Peñuela: Documentos fundacionales (1573-1575)”, San Juan de la Cruz, 17 (1996), pp. 95-111.
“Se trata de un pliego de fuentes originales relacionadas directamente con la primitiva fundación del convento de Carmelitas Descalzos en La Peñuela el 7 de julio de 1573. No el 29 de junio anterior, como cuentan nuestros historiadores”.

[251] “Centenari de Santa Teresina. Aportacions històriques I”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 54 (gener 1996), pp. 22-23. [PDF 251 253 256]
Nota evocativa de la traducció catalana d’una obreta biogràfica sobre Teresa de Lisieux, publicada el 1913 pel P. Aleix de la Mare de Déu del Carme.

[252] “Matadepera: gener de 1996”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 55 (febrer 1996), p. 12.
Crònica del mes de gener a la comunitat de Matadepera.

[253] “Centenari de Santa Teresina. Aportacions històriques II-IV: P. Romuald de Santa Caterina, Josep Guillamí i Rodó (1866-1936)”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 55 (febrer 1996), pp. 26-27; 56 (març 1996), pp. 23-25; 57 (abril 1996), pp. 22-24. [PDF 251 253 256]
Tres notes que recorden la vida del P. Romuald, la seva producció escrita sobre Teresa de Lisieux i el paper que va tenir en la fundació del santuari de Santa Teresa de Lisieux de Lleida.

[254] “Matadepera: febrer 1996”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 56 (març 1996), p. 14.
Crònica del mes de febrer a la comunitat de Matadepera.

[255] “Matadepera: març 96”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 57 (abril 1996), pp. 7-8.
Crònica del mes de març a la comunitat de Matadepera.

[256] “Centenari de Santa Teresina. Aportacions històriques V-VI”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 58 (juliol-setembre 1996), pp. 17-19. [PDF 251 253 256]
Notes sobre les activitats relacionades amb Teresa de Lisieux del P. Josep de Sant Joan de la Creu (1878-1953) i del P. Lluís de Santa Teresa (1896-1989).

[257] “El nou trienni 1996-1999”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 58 (juliol-setembre 1996), p. 3.
Salutació a la província en encetar un nou trienni com a provincial.

[258] “Comença el curs 1996-97”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 59 (octubre 1996), p. 3.
Reflexions sobre l’imminent primer centenari de la mort de Teresa de Lisieux.

[259] “Santa Teresa de l’Infant Jesús: Bibliografia. Carmelites Descalços de Catalunya-Balears”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 59 (octubre 1996), pp. 19-20; 60 (novembre 1996), pp. 17-18; 61 (desembre 1996), pp. 21-22; 62 (gener 1997), pp. 21-22; 63 (febrer 1997), pp. 17-18; 64 (març 1997), pp. 17-18; 65 (abril 1997), p. 19.
Guió bibliogràfic sobre les publicacions dels religiosos carmelites descalços de la província de Catalunya i Balears referents a Teresa de Lisieux.

[260] “Lleida, cap i casal”, Informació Lleida, 9 (setembre-octubre 1996), p. 5.
Recordatori sobre el paper de la ciutat de Lleida en la devoció a santa Teresa de Lisieux, publicat a la revista del Patronat Municipal de Turisme com a preparació per al IV centenari de la mort de la santa.

[261] “Teresa de l’Infant Jesús: Primera reflexió”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 60 (novembre 1996), p. 3.
Comentari breu i invitació a la lectura d’un fragment dels Manuscrits autobiogràfics de Teresa de Lisieux. Primer article d’una sèrie dedicada al centenari de la mort de la santa (núms. 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275).

[262] “Teresa de l’Infant Jesús: Segona reflexió”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 61 (desembre 1996), p. 3.
Cf. núm. 261.

[263] “San Juan de la Cruz: Capítulos provinciales del Carmen en Castilla (1564-1579)”, Monte Carmelo, 105 (1997), pp. 499-514.
“El presente artículo quiere ayudar a reflexionar sobre las incidencias que pudieron tener en su vida [i. e. de fra Joan de la Creu] los Capítulos provinciales del Carmen celebrados en Castilla, desde que tomó el hábito en Medina del Campo (1563) hasta lograrse la provincia autónoma del Carmen Descalzo (1580/81)”.

[264] “Capítulo General de Cremona, presencia del Carmelo Teresiano (5-13 de junio, 1593)”, Monte Carmelo, 105 (1997), pp. 515-522.
“No pretendemos historiar este famoso Capítulo general del Carmen, sino únicamente presentar a los Carmelitas Descalzos que participaron en él. Porque ninguna de las relaciones del Carmelo teresiano parece que haya leído las actas originales, y ni tan siquiera las publicadas en 1912. Por lo cual no debe sorprendernos la confusión existente sobre los nombres de los miembros del Carmelo Teresiano que estuvieron en Cremona. Es lo único que intentamos clarificar ahora”.

[265] “[Carta del Provincial]”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears , 66 (gener 1997), p. 15.
Carta del 17 de novembre de 1996, en què s’anuncia la visita pastoral a les comunitats de la província.

[266] “La gràcia de Nadal”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 62 (gener 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[267] “L’ascensor diví”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 63 (febrer 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[268] “Dejuni quaresmal”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 64 (març 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[269] “Pobres d’esperit”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 65 (abril 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[270] “La Mare de Déu de les Victòries”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 66 (maig 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[271] “Com una lleugera brisa del mont Horeb”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 67 (juny 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[272] “Almanaque de Santa Teresita”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 67 (juny 1997), pp. 16-17. [PDF 272]
Nota històrica sobre aquest calendari devocional, publicat a Barcelona a partir de 1925.

[273] “Teresina i les vacances”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 68 (juliol-setembre 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[274] “Carmelites Descalços de Tarragona: quatre-cents anys d’història (1597-1997)”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 68 (juliol-setembre 1997), p. 23. [PDF 274]
Nota breu sobre el IV centenari de la fundació dels carmelites descalços de Tarragona i el primer centenari de la restauració.

[275] “La nueva doctora”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 69 (octubre 1997), p. 3.
Cf. núm. 261.

[276] “Quin mes!”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 70 (novembre 1997), p. 3.
Valoració del mes d’octubre de 1997: fets relacionats amb el centenari i el doctorat de Teresa de Lisieux.

[277] “P. Constanci del Nen Jesús, Rufino Barrenetxea Larrinaga (1916-1997)”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 70 (novembre 1997), pp. 23-25.
Nota necrològica sobre el P. Constancio del Niño Jesús, carmelita descalç de la província de Navarrra, més endavant incardinat a la província de Catalunya, d’on va ser provincial diverses vegades.

[278] “Advent”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 71 (desembre 1997), p. 3.
Meditació sobre el temps d’Advent.

[279] “Una visita pastoral de 1618”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 71 (desembre 1997), pp. 15-16. [PDF 279]
Visita pastoral de José de Jesús María, general de l’orde, al convent de Tarragona, el maig de 1618.

[280] Guia de l’Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, Barcelona, 1998, 16 pp.
Opuscle amb informacions pràctiques i una presentació de les seccions en què s’organitza l’arxiu provincial dels carmelites descalços de Catalunya i Balears, pacientment reconstruït i augmentat gràcies al mateix autor.

[281] “El último prior de San Juan de la Cruz”, San Juan de la Cruz, 21 (1998), pp. 107-113.
Notícia sobre alguns documents que ajuden a completar dades sobre l’últim prior de fra Joan de la Creu a Úbeda, el polèmic Francisco Crisóstomo de la Madre de Dios, “ni tan malo ni tan santo como se ha dicho y escrito”.

[282] “Jerónimo Gracián, fundador de los conventos de Úbeda y Jaén”, San Juan de la Cruz, 22 (1998), pp. 245-261. [PDF 282]
“Nosotros nos centramos más bien en dos documentos notariales, uno para cada comunidad (Úbeda y Jaén), que confirman, de primera mano, estas actividades fundacionales del Padre Gracián. Y asimismo aprovecharemos la oportunidad para dar a conocer otras noticias conventuales, recogidas en mis visitas de trabajo por archivos estatales andaluces”.

[283] “San Juan de la Cruz en una Relación de su tiempo (1569-1589)”, Monte Carmelo, 106 (1998), pp. 23-60. [PDF 283]
Transcripció d’una relació de fra Juan de San Alberto, carmelita descalç expulsat de l’orde el 1589. Contés dades i judicis personals sobre Joan de la Creu, Jerónimo Gracián, Nicolás Doria i d’altres religiosos importants dels primers temps del Carmel teresià.

[284] “San Juan de la Cruz: Procesos de beatificación. Carmelitas Descalzos testigos oculares”, Monte Carmelo, 106 (1998), pp. 419-452.
“Nos hemos propuesto hacer un primer ensayo sobre los carmelitas descalzos que declaran haber conocido o incluso convivido con fray Juan de la Cruz […]. Estudio que, como todo primer intento, se limita a ampliar, en lo posible, el curriculum personal de cada uno de estos religiosos, apelando a las fuentes documentales que nos merecen más confianza histórica”.

[285] “Lucas de San José, Tristany i Pujol. Rasgos biográficos y bibliografía (1872-1936)”, Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani, 35 (1998), pp. 227-312.
“Me resulta más que imposible presentar, siquiera, la figura singular de este carmelita descalzo, pese a que la Orden se lo debe y a nuestra provincia de Catalunya le correspondería intentarlo […]. Me limitaré a recordar los hechos más relevantes de su vida, existentes en nuestro archivo provincial, y preferentemente a recoger los títulos de sus escritos. Quizá su próxima beatificación nos depare la oportunidad de completar su vida y sus obras”.

[286] “Llistat de superiors, directors i rectors del convent, col·legi i parròquia (1865-1999)”, Carmelites Descalços a Mallorca (Presència al raval de santa Catalina), Palma de Mallorca, 1998, pp. 95-97. [PDF 286]
Catàleg dels superiors i directors del col·legi de la Verge del Carme de Palma de Mallorca, des de 1865, poc després de la fundació a càrrec dels germans carmelites de l’Ensenyança, fins a l’actualitat. També s’hi afegeix la llista dels rectors que ha tingut la parròquia des de la seva constitució el 1974.

[287] “[Carta del Provincial]”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears , 67 (gener 1998), p. 27.
Carta del 15 de novembre de 1997, amb notícies sobre la vida de la província.

[288] “Els nostres poetes”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 72 (gener 1998), pp. 15-16. [PDF 288]
Selecció de poemes de religiosos carmelites descalços de la província de Catalunya. S’hi publiquen poesies de Jeroni de l’Assumpció (1572-1656), Josep de Sant Tomàs d’Aquino (1687-1755), Raimon del Santíssim Sagrament (1873-1898) i Aleix de la Verge del Carme (1884-1953).

[289] “Ve la Pasqua, al·leluia!”, Suplement. Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 75 (abril 1998), p. 3.
Reflexió sobre la Pasqua, escrita pel P. Gabriel pocs dies abans de la seva mort.

[290] “Setenta y cinco años de historia”, Lluvia de Rosas, 559 (maig-juny 1998), pp. 3-4. [PDF 290]
Resum de la història de la revista Lluvia de Rosas.

[291] “[Carta del Provincial]”, Butlletí informatiu. Carmelites Descalços de Catalunya i Balears , 68 (gener 1999), p. 31.
Carta del 9 de febrer de 1998, sobre el dia de la província.


Articles en diccionaris

[292] Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1970-1980.
Diversos articles sobre el Carmel teresià i la seva presència a Catalunya.

[293] Diccionari dels Catalans d’Amèrica, 4 vols., Barcelona, 1992.
Articles sobre la presència i l’activitat dels carmelites descalços catalans a Amèrica.

[294] Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, 3 vols., Barcelona, 1998-2001.
El P. Gabriel va preparar un centenar d’articles sobre llocs, personatges i fets de la història dels carmelites descalços a Catalunya.


Inèdits

[295] ALEIX DE LA VERGE DEL CARME, COLL I COLL, Breve resumen histórico de la restauración de la provincia carmelitana de San José de Catalunya.
El P. Gabriel va començar a preparar la biografia del P. Aleix, carmelita descalç català, com a pròleg a l’edició del resum de la història de la província preparat per aquest el 1939.

[296] Carmelitas Descalzos del siglo XVI. Catálogo cronológico de conventos y religiosos de cada comunidad (1586-1660).
Es tracta d’una obra de notable interès per als historiadors de l’orde, que recull una gran quantitat de llistes de religiosos de les comunitats de carmelites descalços del segle XVI, extrets, en la seva major part, de documents notarials. El llibre és el resultat de molts anys de feina, i el P. Gabriel el va deixar pràcticament enllestit, encara que no el va poder veure publicat.

[297] Carmelites Descalços de Tarragona: quatre-cents anys d’història (1597-1997).
Monografia sobre la història dels carmelites descalços a Tarragona, iniciada arran del IV centenari de la fundació del convent.

[298] Roca, Juan de Jesús[PDF 298] [traducció catalana]


Notes

1. En l’àmplia bibliografia de l’autor, s’ha de tenir en compte que firmava les seves publicacions amb diversos noms: Gabriel Beltran, Gabriel Beltran Larroya, Gabriel de la Creu (de la Cruz) o, fins i tot, alguna vegada, Antoni Beltran.
2. Hi ha en preparació un projecte de publicar el contingut de tots els articles històrics en la col·lecció “Carmelo 2000” de l’Editorial Monte Carmelo.
3. Aquest treball ha comptat amb l’ajuda eficaç de la historiadora M. Mercè Gras i Casanovas, que havia estat col·laboradora del P. Gabriel a l’arxiu provincial i continua contribuint a mantenir al dia la feina començada per ell.


* Traducció d’Agustí BORRELL, “Gabriel de la Cruz, Beltran i Larroya (1928-1998). Datos biográficos y bibliografía”, Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani, 36 (1999), pp. 393-462.