Alguns (desconeguts) autors d’opuscles poètics de tema teresià (II): Relacions catalanes de les festes de beatificació (Francesc Ribes)

Al segle XVI, els fulls volanders impresos foren escrits per autors amb una notable diversitat social i cultural; en els segles del Barroc, el seu nombre i heterogeneïtat fou encara més gran: entre 1600-1720, els autors de relacions i poetes que van deixar obra impresa en aquest tipus d’obres populars puja fins als 383, que van escriure almenys 567 fullets. Encara que alguns d’aquests escriptors són cèlebres, també s’hi compta una munió de poetes menors o aficionats, que en poques ocasions han merescut l’interès dels estudis literaris, tant en castellà com en català.

Aquests autors miraven d’assolir certa notorietat aprofitant les festes dedicades a un sant o una devoció, o alguna festa o novetat, i de pas aconseguir alguna remuneració per aquesta feina venent la seva obra a impressors i llibreters. Mentre alguns amagaven la seva identitat, definint-se com un devot o un estudiant devot, altres donaren el seu nom complet, el seu ofici i condició (estudiant, llicenciat, militar) i a vegades el nom de la seva localitat natal.

De les cinc relacions volanderes barcelonines conservades sobre la beatificació de Teresa de Jesús, dues són d’un autor declarat i les altres tres són d’autor anònim. La primera a la qual ens referirem és la signada per Francesc Ribes. (Cliqueu les imatges per ampliar-les.)

Francesc Ribes, natural de Perpinyà, és l’autor de la Relación de la vida, muerte, beatificación y fiestas de la Madre Teresa, compuesto por Francisco Ribes, natural de la villa de Perpiñán, impresa a Barcelona, per Llorenç Deu, l’any 1614, en 4 pàgines. L’imprès està referenciat en els tradicionals repertoris bibliogràfics, però no n’hem aconseguit localitzar cap exemplar original, i només unes antigues fotocòpies, conservades a l’Arxiu dels carmelites descalços de Catalunya i Balears, ens han permès de fer un examen del seu contingut.

Aquesta no era pas la primera incursió de Ribes en aquest gènere de biografies devotes en vers, que alimentaven la pietat popular, ja que un any després signà també una altra relació similar, aquest cop redactada en català, dedicada a Sant Homo Bono de Cremona, patró dels sastres, edició patrocinada pel gremi de sastres de la ciutat de Barcelona, i que fou publicada per Esteve Liberós l’any 1615: Relació de la vida, mort y miracles, del gloriós s. Homo Bono natural de Carmona [sic] en Llombardia, de las mercès que nostre senyor li feya vivint, y de la caritat, dirigida als prohoms mestres de la confraria de sastres de Barcelona […], Esteve Liberós, 1615. Exemplar conservat a la Biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Aquest autor, doncs, com molts altres, era perfectament competent tant en castellà com en català, i l’elecció de la llengua poètica vindria condicionada per l’àmbit geogràfic i el potencial públic al qual podria estat destinat l’imprès.

Res no en sabem, de la identitat d’aquest personatge. Algú anomenat de la mateixa manera i també d’origen rossellonès fou designat per a l’ofici de jutge de primeres apel·lacions del Rosselló el 1634 (ACA, CA, Leg. 280, n. 18), però no podem afirmar del cert que la informació es refereixi al mateix individu.

La Relación teresiana duu l’habitual gravat estereotipat relatiu al sant en la seva primera pàgina. Redactada en castellà i en un estil pastoril, es presenta com una didàctica explicació de la vida, mort i beatificació de la santa a una pastoreta, a la qual figura acompanyar, des del llogarret on relator i donzella viuen, a una hipotètica distància de cinc llegües de camí, fins a Barcelona, on se celebren les festes en honor de la santa.

En Ribes dedica unes interessants estrofes a la Rambla, on estaven situats els principals centres educatius de la ciutat: la Universitat de Barcelona (“las escuelas”), el col·legi de Betlem, de la Companyia de Jesús (1573), i el col·legi de Nobles de Cordelles (1593):

Y acullá en la Rambla,
Do están las escuelas,
Un Colegio hermoso
Y otra casa nueva.

Igualment es fa ressò dels papers penjats per aquest passeig, a la vista del públic en general, segurament obra de molts estudiants, clergues i religiosos dels convents de la Rambla, papers que contenien les composicions en honor de la nova beata:

Veremos papeles
Puestos en hileras,
Que dizen que son
Cascos de poetas.

Es fa esment, de forma humorística, al certamen poètic convocat per Josep Dalmau i a la pugna dels autors pels premis:

Un certamen ay
Ha uso de guerra,
Donde el vencedor
Le darán preseas.

Serán los soldados
De aquesta pelea
Los dichos galanes
Con versos o bersas.

Toda vía son
Gente de manera,
De sutil ingenio
Y agudos de lengua.

De fet, la convocatòria del certamen establia set categories diferents de composicions i es va publicar a ciutats d’arreu de la península, ja que en aquell moment Portugal estava unit a la monarquia hispànica.

Capítulo primero. De la publicación del certamen

Con ánimo y desseo de que la devoción de la santa madre Teresa de Jesús campeasse por todo el mundo y quedasse impressa en los coraçones y memorias de todos los mortales, y para que todos tuviesen ocasión y se alentasen a descubrí lo que della tenían concebido, combidó el Autor deste libro a todos los poetas de España, a que con buen metro de versos preñados de buen concepto, dixesse cada qual su sentimiento, ofreciendo premios de mucho valor, a los que fuesen juzgados de mejor arte y concepto. Para lo qual a los últimos del mes de agosto se publicó en esta ciudad de Barcelona, y se despachó por las estafetas para las demás ciudades y villas de Cataluña, y para las más principales de España, como Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Alcalá, Sevilla, Lisboa, Córdova, Granada, Valencia y Çaragoça, un cartel del tenor que sigue […]

La relació passa revista a les lluminàries, els focs d’artifici i els sons i músiques que acostumaven acompanyar aquesta mena de celebracions,

Hoye las campanas,
Mira las lanternas
Que de rayos tiran
Y hasta el cielo llegan.

Que de menestriles
Y atambores suenan,
Pareze un juicio,
Toda ella se quema.

No podem deixar de posar èmfasi en les paraules amb les quals l’autor manifesta l’excepcionalitat de Teresa, malgrat la seva condició femenina:

Ques honra de España
Y gran preminencia
Ver que una mujer
Tanto valga y pueda.

Finalment, ens permetem una desambiguació. Un altre autor del mateix cognom, Nicolás Ribes, d’origen mallorquí, però, publicava, en dates molt properes, una altra relació en vers, també a les premses d’Esteve Liberós, tot i que no creiem que tinguessin cap mena de relació o parentiu, llevat de la coincidència dels cognoms: Relación verdadera traduzida en verso de otra en prosa que vino poco ha de las Indias Occidentales de acullá del Piru donde vive un hombre natural de esa ciudad que la ha embiado aquí a su padre con que se refiere un admirable sucesso, pérdida, naufragio, y juntamente presa de quinze galeones muy grandes […], Esteve Liberós, 1616.

Bibliografia

DALMAU, Joseph, Relación de la solemnidad con que se han celebrado en la ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificación de la madre S. Teresa de Jesús, fundadora de la reforma de frayles y monjas de nuestra Señora del Carmen de los descalços por el D. Joseph Dalmau, del Consejo de su magestad […], En Barcelona: por Sebastián Matevad, 1615, f. 1r.

ETTINGHAUSEN, Henry, Notícies del segle XVII: La Premsa a Barcelona entre 1612 i 1628, Barcelona: Arxiu Municipal de Barcelona, 2000, p. 79-82, 155-157.

EXPÓSITO AMAGAT, Ricard, Informació i persuasió: en els orígens de la premsa catalana (c. 1500-1720) [tesi doctoral], Universitat de Girona, 2014, p. 159, 333.

Text

Relación de la vida, muerte, beatificación y fiestas de la Madre Teresa. Compuesto por Francisco Ribes natural de la villa de Perpiñán. Con licencia. En Barcelona, en la Emprenta de Lorenço Deu. Año 1614.

Dónde vas zagala
Dónde vas la bella
Con cofia dorada
Sartas y patena.

Que si a Barcelona
Vas a ver las fiestas
De una palomita
que se llama Teresa.

Quiero acompañarte
Que me han dicho della
Un montón de gracias
Tan sesuda era.

Vamos allá juntos
Llenando las festas
De blancos jazmines,
Moradas violetas.

Que como es descalça
Tomará paciencia
De que le ofrezcamos
Aquesta pobreza.

Y por el camino
De su reverencia
Te diré zagala
Dos mil excelencias.

Bien sabes que el Cura
De la nuestra aldea
Siendo tan leydo
Todo lo penetra.

Él me ha contado
Y como es poeta
Le embío estos días
Algunas endechas.

Va pues de su vida
La parte primera,
Penitente y santa
De virtudes llena.

Con ella podremos
Estas sinco leguas
Passar, y a Castilla
Que llaman la Vieja.

Ávila es su patria
Una ciudad buena
Adonde nació
Y tuvieron muerta.

Moça hermosa y rica,
Bizarra y discreta,
De padres honrados
Y mucha nobleza.

De edad de veynte años
Tomó muy resuelta
De los Carmelitas
El hábito y regla.

Vivió veynte y siete
De aquesta manera,
Y al fin los reduxo
A vida perfeta.

De aquel santo Elías
Quedará por ella
Por siempre y jamás
La memoria eterna.

Fundó un monasterio
En su misma tierra
De su religión
La primera piedra.

Y después acá
De modo se aumentan
Que militan muchos
Baxo su vandera.

Mientras que vivió
Tales cosas cuentan
Que son imposibles
A una mujer tierna.

Cierta vez estuvo
Quatro días cerca
De la sepoltura
Ya del todo abierta.

Dizen que al infierno
Fue a dar una vuelta
Y vio las mazmorras
Do infinitos penan.

Que Dios le mostró
Entre aquellas fieras
El lugar do estará
Si en antes muriera.

Mas ella emendó
Con la penitencia
De modo de vida
Que imitar quisiera.

Que la nombran todo
La santa perfeta,
La gran fundadora
La madre Teresa.

Aqueste es el nombre,
Dulce zagaleja,
De aquella que pisa
Gozosa y contenta.

El cielo estrellado,
Signos y planetas,
Querida del padre
Y del que a la diestra,

Sentado y glorioso,
Nos rige y govierna,
haziendo a su madre
Soberana Reyna,

Digo, pues, pastora,
Que la causa interna
De las novedades
Que agora se intentan

Es que ya el pastor
De la santa iglesia
Vistos los processos
Con gran diligencia

Los muchos milagros,
Obras y proezas
Que el inmenso Dios
Ha obrado por ella

La hecho Beata,
Y sus monjas rezan
Della en sus cantares
Donde la celebran.

A cinco de octubre,
Con mucha grandeza,
Los frayles y monjas
Que agora professan.

El estado nuevo,
Virtud y pureza,
Comienzan la octava
De tan ricas fiestas.

También los calçados,
Que por suya alegan,
Esta imitadora
De aquel gran Propheta,

Vestirán de gala,
Cubrirán de tela
Capillas y altares,
Los claustros y celdas.

Por calles y plaças,
Ventanas y puertas,
La noche harán día
Las hachas de tea.

Y acullá en la Rambla,
Do están las escuelas,
Un Colegio hermoso
Y otra casa nueva,

Podrán nuestros ojos
Ver lo que dessean,
Y entre las demás,
De quantas se esperan,

Veremos papeles
Puestos en hileras,
Que dizen que son
Cascos de poetas.

Un certamen ay
Ha uso de guerra,
Donde el vencedor
Le darán preseas.

Serán los soldados
De aquesta pelea
Los dichos galanes
Con versos o bersas.

Toda vía son
Gente de manera,
De sutil ingenio
Y agudos de lengua.

Digo los que tratan
Con caudal y prendas
De componer coblas,
Motetes y letras.

Quando acá volvamos
Qué de cosas nuevas
Podremos contar
De tan altas pruevas.

Yo te juro y digo
Que una primavera
Avré menester
Para todas ellas.

Y también querrá
Su perlequitencia
Del buen sacristán
Quando de allá vuelva.

Le dé por escrito,
Sin que falte letra,
Lo que avemos visto
Porque en la Quaresma.

Vernán los pastores
Hechos una muela
A oyr el Sermón,
Y tendrá materia.

Algo se me olvida,
Pero ya me acuerdan
Millares de cosas
Que por dezir restan,

Voy a las reliquias
Que tanto veneran
Por sus maravillas
Que no tienen cuenta.

Allá donde están
Tal fragancia echan
Que a cualquier olor
Le quitan la fuerça

Ciegos cobran vista
Quando a ellas llegan,
Coxos y tullidos
Andan sin muletas.

Y está en nuestros días
La sangre más fresca,
Roxa y colorada
Como si viviera.

Y no solo el cuerpo,
Pero aún la tierra,
Haciendo milagros
Da salud entera.

Son tantos y tales
Que muy bien pudiera
Nuestro santo Padre,
Que Dios nos mantenga,

Darle el grado y borla,
Como ya lo intentan
Sus frayles y monjas
Por lo que interessan.

Que muchos señores
De caudal y renta
Gastarán en ello
Todas sus riquezas.

Y yo, boto a san,
Cabritos y ovejas,
Cayado y surrón
De grado offreciera.

Ques honra de España
Y gran preminencia
Ver que una mujer
Tanto valga y pueda.

Y mientras la noche
De obscuras tinieblas
Va vistiendo el día,
Los valles y tierras,

De la gran Ciudad,
Los muros contempla,
Altos chapiteles
Y torres sobervias.

Hoye las campanas,
Mira las lanternas
Que de rayos tiran
Y hasta el cielo llegan.

Que de menestriles
Y atambores suenan,
Pareze un juicio,
Toda ella se quema.

Ea, entremos ya,
Que dentro mi agüela
Nos tendrá a los dos
Guizada la cena.

Y juntos después,
Nosotros con ella,
Antes de acostarnos
Iremos a verlas.

LAUS DEO

[M. Mercè GRAS]

2 pensaments sobre “Alguns (desconeguts) autors d’opuscles poètics de tema teresià (II): Relacions catalanes de les festes de beatificació (Francesc Ribes)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.